4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Çevre Yönetim Sistemi
 
Çevre özelliklerinin ve Do?al Yapynyn korunmasyny hedeflemi?tir. Kurulu?larda ; çevresel riskleri minimize edip,kaynaklaryn daha verimli yönetilmesi ve Sanayi Tesislerinde çevreye verilen zararlary en aza indirgeyip,enerji ve hammadde tasarrufu sa?layarak “TEMYZ ÇEVRE, TEMYZ TOPLUM VE YA?ANABYLYR BYR DÜNYA”ya sahip olmak . Gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve ya?anabilir çevre için, genel yönetim sisteminin kurulu? içinde bir çevre politikasy geli?tirmesi, uygulayarak ba?aryya ula?tyrylmasy ile ilgili planly faaliyetler bütünü olarak tanymlanan ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgelendirmesi firmamyz uzmanlarynca gerçekle?tirilmektedir.

14001 çevre yönetim sistemi ile kurulu?unuzun

1-Uluslararasy pazarda rekabet gücünüzü artyryr
2-Atyk azaltymy ve verimlilik arty?y ile maliyetlerde önemli oranda dü?ü? sa?lanyr
3-Yasal sorumluluklarynyzyn yerine getirilmesinde etkin bir araçtyr
4-Do?al kaynaklaryn kullanymynda tasarruf sa?lanyr
5-Enerji kullanymynda tasarruf sa?lanyr
6-Ya?anabilir bir çevre için ilk adym olur

Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi be? ana standarttan olu?maktadyr.

Yükümlülük Altyna Girme ve Politika: Kurulu? çevre politikasyny tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine ba?lylyk taahhüdünde bulunmalydyr.

Planlama:Kurulu? faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlaryny belirlemeli, bunlaryn önemli olanlaryny seçmelidir. Taahhütlerini gerçekle?tirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ula?mak için gerçekle?tirece?i faaliyetleri programlamalydyr.

Uygulama ve Y?lem:Kurulu?, çevre politikasyny gerçekle?tirmek, amaç ve hedeflerine ula?abilmek maksadyyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkânlarla birlikte bir destek mekanizmasy geli?tirmelidir.

Kontrol ve Düzeltici Faaliyet:Kurulu?, çevre icraatyny ve bu icraattaki ba?ary derecesini ölçmeli, izleyip de?erlendirmelidir.

Gözden Geçirme ve Geli?tirme: Kurulu?, genel çevre icraatyny ve bu icraattaki genel ba?ary derecesini geli?tirmek amacyyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geli?tirmelidir.

Projeye Ba?langyç Hazyrlyklarynyn Yapylmasy : Projeyi yürütecek çaly?ma ekibinin olu?turulmasy, uygun çaly?ma ortamy ve ?artlarynyn belirlenmesi, gerekli Standard ve kaynaklaryn temini ve çaly?ma planynyn olu?turulmasy bu a?amada gerçekle?tirilmektedir.

Mevcut Durum Analizinin Yapylmasy : Firmanyn mevcut durum analizi için ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi kapsamynda de?erlendirme yapylarak, yönetime raporlanmaktadyr.

Gerekli E?itimlerin Verilmesi : Çevre Yönetim Sistemi ve proje a?amalarynyn tanytylmasy ve ilgili personelin bilgilendirtmesi e?itimler verilir. Bu kapsamda verilen e?itimler a?a?yda tanymlanmy?tyr.

•ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi E?itimi.
•Çevresel boyutlaryn belirlenmesi ve risk analizi
•Çevre Sistem Dokümantasyon E?itimi
•Yç Tetkikçi E?itimi


Çevre Yönetim Sistemi Uygulama A?amalary

Sistem Dokümantasyonunun Olu?turulmasy : Gerekli dokümantasyon (Çevre El Kitabi, Organizasyon El Kitabi, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazyrlanyr.

Sistemin Uygulanmasy : ISO 14000 standart gereklerine uygunlu?u do?rulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklyklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri Mü?teri Firma’ya sunulur.

Yç Tetkiklerin Yapylmasy : Sistemin kurulmasyny müteakip iç tetkik ekibi tarafyndan tetkikler yapylyr sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

Belgelendirme Ba?vurusunun Yapylmasy : Y?letme hazyr oldu?u de?erlendirildi?i takdirde, belgelendirme ba?vurusu mü?teri tarafyndan ilgili belgelendirme kurulu?una yapylyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com