4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Kalite Yönetim Sistemi
 
Globalle?en Dünya’da olu?an sürekli rekabet ortamynda ÜRÜN/ HYZMET güvenli?inin sa?lanmasy temel esastyr. Kalite Yönetim Sisteminde ; “ Sistemli yakla?ymlar sergileyerek, Mü?teri odakly,gerçekçi ölçülebilir hedeflerle, çaly?anlarynda katylymy ve sürekli iyile?tirme çabasyyla” Misyon,Vizyon ve Kalite Politikasynyn belirlenerek artan mü?teri taleplerini kar?ylayyp,uluslar arasy pazarda hak etti?i yere gelmektir. Bir ürün ya da hizmetin türüne ba?ly olmaksyzyn mü?teriye sunulma a?amasyna gelinceye kadar geçirdi?i tüm süreçlerin kalite yönetim sistemi çerçevesinde yönetilerek süreklili?inin sa?lanmasynyn garanti edilmesi olarak tanymlanan ISO 9001 kalite yönetim sisteminin belgelendirilmesi çaly?malary belgelendirme bölümünün ana faaliyetlerinden birisidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi;

1-Uluslararasy pazarda rekabet gücünüzü artyryr,
2-Ythalat ve ihracat a?amalarynda gümrük engellerini ortadan kaldyryr,
3-Kamu ve askeri kurum ihale isteklerini kar?ylar,
4-Verimlili?inizi önemli oranda artyryr,
Maliyetlerinizi azaltyr,
5-Mü?teri memnuniyetinizi üst seviyede kar?ylar,
6-Rakiplerinizden her zaman bir adym önde olmanyzy sa?lar,
7-Toplam kalite yolculu?una ilk adym olur,
8-CE i?areti ta?ymasy gerekli ürün proseslerinde Kalite Yönetim Sistem gereksinimini kar?ylar,
9-Yeni imaj sa?lar.

Kalite Yönetim Prensipleri

ISO 9001 standardy Uluslararasy Standard Organizasyonu (ISO) tarafyndan uluslararasy Standard olarak yayynlanan ve halen Avrupa Toplulu?u ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arasy Kalite Yönetim Standardydyr ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadyr.

Mü?teri Odaklylyk: Kurulu?lar mü?terilerine ba?lydyrlar, bu nedenle mü?terinin ?imdiki ve gelecekteki ihtiyaçlaryny anlamaly, mü?teri ?artlaryny yerine getirmeli ve mü?teri beklentilerini de a?maya istekli olmalydyrlar.

Liderlik:Liderler, kurulu?un amaç ve idare birli?ini sa?lar. Liderler, ki?ilerin, kurulu?un hedeflerinin ba?arylmasyna tam olarak katylymy oldu?u iç ortamy olu?turmaly ve sürdürmelidir.

Ki?ilerin Katylymy:Her seviyedeki ki?iler bir kurulu?un özüdür ve bunlaryn tam katylymy yeteneklerinin kurulu?un yararyna kullanylmasyny sa?lar.

Proses Yakla?ymy:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildi?i zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetimde Sistem Yakla?ymy:Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanymlanmasy, anla?ylmasy ve yönetilmesi, hedeflerin ba?arylmasynda kurulu?un etkinli?ine ve verimlili?ine katky yapar.

Sürekli Yyile?tirme:Kurulu?un toplam performansynyn sürekli iyile?tirilmesi, kurulu?un kalycy hedefi olmalydyr.

Karar Vermede Gerçekçi Yakla?ym:Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanyr.

Kar?ylykly Yarara Dayaly Tedarikçi Yli?kileri:Bir kurulu? ve tedarikçileri birbirlerinden ba?ymsyzdyr ve kar?ylykly yarar ili?kisi, her ikisinin arty de?er yaratmasy yetene?ini takviye eder.


Kalite Yönetim Sistemi Uygulama A?amalary:

Projeye Ba?langyç Hazyrlyklarynyn Yapylmasy : Projeyi yürütecek çaly?ma ekibinin olu?turulmasy, uygun çaly?ma ortamy ve ?artlarynyn belirlenmesi, gerekli standard ve kaynaklaryn temini ve çaly?ma planynyn olu?turulmasy bu a?amada gerçekle?tirilmektedir.

Mevcut Durum Analizinin Yapylmasy : Firmanyn mevcut durum analizi için ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamynda de?erlendirme yapylarak, yönetime raporlanmaktadyr.

Gerekli E?itimlerin Verilmesi : Kalite Yönetim Sistemi ve proje a?amalarynyn tanytylmasy ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadyyla e?itimler verilir. Bu kapsamda verilen e?itimler a?a?yda tanymlanmy?tyr:

•ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi E?itimi
•Kalite Sistem Dokümantasyonu E?itimi
•Yç Tetkikçi E?itimi
•ISO 9001 : 2000 Belgelendirme ve Sistem denetimleri e?itimi

Sistem Dokümantasyonunun Hazyrlanmasy : Gerekli dokümantasyon (Kalite El Kitabi, Organizasyon El Kitabi, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazyrlanyr.

Sistemin Uygulanmasy : ISO 9001:2000 standard gereklerine uygunlu?u do?rulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklyklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri Mü?teri Firma’ya sunulur.

Yç Tetkiklerin Yapylmasy : Sistemin kurulmasyny takiben iç tetkik ekibi tarafyndan tetkikler yapylyr ve sonrasynda sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

Belgelendirme Ba?vurusunun Yapylmasy : Sistemin hazyr oldu?unu de?erlendirildi?i takdirde, belgelendirme ba?vurusu mü?teri tarafyndan ilgili belgelendirme kurulu?una yapylyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com