4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Limited ?irket
 
Limited ?irket Kurulu?u Yçin Takip Edilecek Y?lemler

-Dilekçe ekinde, kurucularyn imzalary noterce onaylanmy? 3 nüsha ?irket ana sözle?mesi ile Bakanly?a ba?vurulur.

-?irketin kurulmasy uygun oldu?unda izin yazysy hazyrlanarak imza makamyna takdim edilir. Ymza makamy imzaladyktan sonra sözle?meler evrak servisinde ka?e ve resmi mühürle mühürlenerek yazy ekinde ?irket ortaklaryna veya yetkiliye verilir.

Limited ?irket Ana Sözle?mesi

-?irket kurulu?unun yapylabilmesi için en az iki gerçek veya bir tüzel ki?inin olmasy gerekir.

-Kurucularyn ady soyady, ikametgah adresi ve uyru?u belirtilir.

?irket Ünvany Seçilirken Dikkat Edilecek Hususlar

-Ünvanyn Türkçe kelime olmasy,
-Ayny ünvanda daha önceden kurulmu? ?irket olmamasy,
-Cumhuriyet, Milli,Türkiye, gibi ibarelerin ünvanda kullanylmasy için Bakanlar Kurulu karary alynmasy,
-?irket ünvanynda çekirdek isim olarak ?irket kurucularynyn ad ve soyadlary kullanyldy?y takdirde bu ünvanyn anlam ifade etmesi,
-?irket ünvany ile amaç konusu uyum içerisinde olmasy gerekmektedir.

Özel Amaçly Limited ?irketler

-Sigorta acentaly?y, menkul de?erler acentaly?y ve fuarcylyk gibi ibareler ünvanda yer alyrsa ?irketin konusu münhasyran belirtilen konular ile synyrlandyrylyr.
-Ünvanda, Dy? Ticaret, Ythalat, Yhracat, Pazarlama yer alyrsa, amaç ve konuda üretime yönelik ibareler yer alamaz.
-Serbest muhasebeci ve yeminli mali mü?avirler, ?irket kurmalary halinde bu ünvanlary kazandyklaryna dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.
-Serbest muhasebeci ve yeminli mali mü?avir ortak olarak i?yeri açyyorlarsa, müdür mali mü?avir olmak zorundadyr.
-Limited ?irketler ikraz yapamazlar,
-Limited ?irketler hisse senedi, tahvil çykaramazlar menkul de?erlerle ilgili aracylyk faaliyetinde bulunamazlar, bankacylyk ve sigortacylyk yapamazlar.
-Kurulacak olan limited ?irketin sermayesi minimum 500 milyon TL. olmak zorundadyr.
-Her pay 25 milyon TL. ve katlary olarak belirlenmelidir.
-?irket nakdi sermayesinin dörtte birini 3 ay içinde, kalany ise 3 yyl içinde ödenece?i belirtilmelidir.
-Kurucu ve ortak sayysy 20’nin üzerinde ise, anonim ?irket hükümlerine tabi olur.

Limited ?irket Dönü?üm Yolu Yle Kuruluyorsa

Anonim, kolektif, komandit ve ferdi i?letmeden dönü?üm olarak limited ?irket kurulabilir, bu durumda;

-Öz varlyk tespiti için Ticaret Mahkemesi’ne ba?vurulur.
-Bilirki?i raporu alynyr.
-Kolektif ve komandit ?irketten dönü?üm ise ilgili vergi dairesinden ortaklaryn vergi borcu olmady?yna dair belge alynyr.
-Ayni sermaye ta?yt ise, ilgili trafik ?ube Müdürlü?ü’nden Mülkiyeti Muhafaza Kaydy olmady?yna dair belge alynyr.
-Ayni sermaye gayrimenkul ise, Tapu Sicil Muhafyz Müdürlü?ü’nden gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidatyn olmady?yna ili?kin yazy alynyr.
-?irket sermayesi ayni, nakdi, ayni ve nakdi birlikte olabilir.
-Ayni sermayenin toplamy 500 milyon altynda ise bunun kalanyny nakdi sermaye ile tamamlamak mümkündür.
-Dönü?üm, anonim ?irketten limited ?irkete ise, Genel Kurul’da dönü?üm kararynyn alynmasy ve ba?vuruda HAZYRUN (ortaklar listesi) cetveli ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin getirilmesi gerekmektedir.

?irkette Yabancy Ortak veya Yabancy Sermaye Bulunma Durumunda

Yabancy sermayeli ?irket kurulmasynda takip edilecek i?lemler ;

-Hazine Müste?arly?y Yabancy Sermaye Genel Müdürlü?ü’nden izin alynyr,
-Yabancy sermaye ile kurulan limited ?irketin anasözle?mesi Türk Ticaret Kanunu ve izin belgesindeki özel ?artlar çerçevesinde de?erlendirilir.

Yabancy uyruklu olmakla beraber uzun süredir Türkiye’de ya?yyor ise;

?irket Orta?y Türkiye’de yerle?ik yabancylardan ise; döviz getirmek zorunda olmady?yna dair T.C. Ba?bakanlyk Hazine Müste?arly?y Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü?ü’nün izni gerekmektedir.

Limited ?irket Kurulu?una Yli?kin Belgeler


Limited ?irketlerin kurulu?u da Anonim ?irket kurulu? prosedürü ile aynydyr. Ancak hukuki yapylanma farklylyklary nedeniyle talep edilen belgelerde farklylyklar bulunmaktadyr. Bu itibarla limited ?irket kurulu?u için gerekli belgelere a?a?yda yer verilmi?tir.

-Dilekçe (?irket müdür/müdürleri tarafyndan imzalanyr ve dilekçeye eklenen belgeler belirtilir.)
-Sözle?me 3 adet,
-Unvan altyna atylmy? imza beyannamesi (Noter onayly),
-Taahhütname (Ticaret sicil Memurlu?u, evrak bölümünden temin edilir),
-Sermayenin %01’i tutarynda Tüketicinin Korunmasy Fonu hesabyna T.C. Merkez Bankasy veya T.C. Ziraat Bankasyna yapylan ödeme makbuzu,
-Ortaklaryn resimli nüfus cüzdany suretleri (Muhtarlyk veya noter onayly),
-Ayni sermaye konulmu? ise Mahkeme karary ve Mahkeme onayly bilirki?i raporu
-Kurulu?lar arasynda tüzel ki?i var ise kurulacak ?irkete i?tirak karary (Noter onayly)
-Yabancy ortak gerçek ki?i ise pasaport ya da kimlik belgesi sureti,
-Türkiye’de ikamet eden yabancy ortak için döviz transferi gerekmedi?ini gösteren yazy ve oturma izin belgesi asly ya da noter onayly sureti,
-Sermayenin pe?in ödeme kysmy varsa bunu gösteren Banka Belgesi,
-Te?vikli yatyrymlar için te?vik belgesinin noter onayly sureti,
-Tescil harç makbuzu asly (Bankaya yatyrylyr),
-Limited ?irketler de sermaye ?irketi oldu?undan vergi dairesi nezdinde verilecek olan belgeler Anonim ?irketler ile ayny niteliktedir.

Limited ?irket Madde Tadil Genel Y?lemleri

L.T.D. Madde Tadili ?ubesi’nde limited ?irketlerin ana sözle?me madde de?i?ikli?i ile ilgili i?lemler yapylmaktadyr.

Bir limited ?irketin madde tadili yapmak için takip etmesi gereken basamaklar ?unlardyr;

-Ortaklar Kurulu’nca karar alynarak de?i?iklik metinlerinin hazyrlanmasy,
-Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’na müracaat edilerek izin alynmasy,
-Ana sözle?me de?i?ikli?inin Ticaret Sicili tescili ve ilany.

Bu Y?lemlerin Yapylmasy Syrasynda Uygulanacak Kurallar

Ana Sözle?me Genel De?i?ikli?i

-Ortaklar kurulu tarafyndan Türk Ticaret Kanunu’nda ve ana sözle?mede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözle?me de?i?ikli?i karary alynarak de?i?ecek maddenin/maddelerin eski ve yeni ?eklini ihtiva edecek de?i?iklik metinleri hazyrlanyr.
-Tadil metinlerine Damga Vergisi Kanunu uyarynca tespit edilen miktarda damga pulu yapy?tyrylyr ve bu metinler ?irket ünvany altyna temsile yetkili ki?ilerce imzalanyr.

Sermaye Arttyrymy

-Sermaye arttyrymyna ili?kin ana sözle?me de?i?liliklerin de özel kanunlardaki hükümler sakly kalmak üzere tadil tasarysyndaki sermaye maddesinde artan sermayenin muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edildi?i, nakdi sermayenin dörtte birinin ödendi?i veya tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ve kalan sermayenin (en geç üç yyl içerisinde olmak üzere) ödeme zamany belirtilir.

-Özel mevzuatynda, artyrylan sermayenin tamamynyn veya dörtte birinden fazlasynyn belli bir sürede ödenmesi ?art kylynan ?irketlerin tadil tasarylaryndaki sermayeye ili?kin maddeleri buna göre düzenlenir.

-Sermaye arttyrymy yoluyla taahhüt edilen nakdi sermayenin ?irket ana sözle?mesine göre ödenmesi öngörülen kysmy, sermaye arttyrymynyn tescilinden önce ?irket adyna bankada açylmy? olan bir hesaba yatyrylyr.

-Sermaye arttyrymynda, paradan ba?ka sermaye olarak konan her türlü hak ve mallaryn de?eri mahkemece atanacak bilirki?i tarafyndan tespit edilerek sermaye maddesi buna uygun olarak düzenlenir.

-Sermayenin tamamynyn veya bir kysmynyn bu ?ekilde taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye arttyrymynyn tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir.

-Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili,trafik sicili, synai mülkiyet sicili gibi) kayytly ise, sermaye arty?ynyn tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicile ?irket adyna tescil ettirilir.

Bu Y?lemlerin Yapylmasy Syrasynda Uygulanacak Kurallar

Genel olarak :

-Ortaklar kurulu tarafyndan Türk Ticaret Kanunu’nda ve ana sözle?mede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ana sözle?me de?i?ikli?i karary alynarak de?i?ecek maddenin/maddelerin eski ve yeni ?eklini ihtiva edecek de?i?iklik metinleri hazyrlanyr.
-Tadil metinleri, ?irket ünvany altyna temsile yetkili ki?ilerce imzalanyr.

Sermaye arttyrymy :

-Sermaye arttyrymyna ili?kin ana sözle?me de?i?ikliklerinde özel kanunlardaki hükümler sakly kalmak üzere tadil tasarysyndaki sermaye maddesinde artan sermayenin muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edildi?i, nakdi sermayenin dörtte birinin ödendi?i veya tescil ve ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ve kalan sermayenin en geç üç yyl içerisinde ödenece?i belirtilir.
-Özel mevzuatynda, artyrylan sermayenin tamamynyn veya dörtte birinden fazlasynyn belli bir sürede ödenmesi ?art kylynan ?irketlerin tadil tasarylaryndaki sermayeye ili?kin maddeleri buna göre düzenlenir.
-Sermaye arttyrymy yoluyla taahhüt edilen nakdi sermayenin ?irket ana sözle?mesine göre ödenmesi öngörülen kysmy, sermaye arttyrymynyn tescilinden önce ?irket adyna bankada açylmy? olan bir hesaba yatyrylyr.
-Sermaye arttyrymynda, paradan ba?ka sermaye olarak konan her türlü hak ve mallaryn de?eri mahkemece atanacak bilirki?i tarafyndan tespit edilerek sermaye maddesi buna uygun olarak düzenlenir.
-Sermayenin tamamynyn veya bir kysmynyn bu ?ekilde taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye arttyrymynyn tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir.
-Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili,trafik sicili, synai mülkiyet sicili gibi) kayytly ise, sermaye arty?ynyn tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili sicile ?irket adyna tescil ettirilir.
-Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’na müracaat edilerek izin alynmasy:
Yukaryda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ortaklar kurulu karary alynarak tadil tasarylary hazyrlandyktan sonra ana sözle?me de?i?ikli?i için bir dilekçe ile Resmi Gazete’de yayymlanan Yl müdürlüklerine yetki verilmesine ili?kin sirküler çerçevesinde Bakanlyk Merkez Te?kilaty’na veya ?irket merkezinin bulundu?u yerin Yl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri’ne müracaat edilir.
-Ana sözle?me de?i?ikli?inin Ticaret Siciline tescili ve ilany:
1-Sermaye arttyrymy ve azaltylmasy ana sözle?me de?i?iklikleri ana sözle?me de?i?ikliklerinin karara ba?landy?y Bakanlyk onayy tarihinden sonra 15 gün içinde ?irket merkezinin bulundu?u Ticaret Siciline tescil ettirilir.
2-Tamamen veya kysmen nakdi sermaye arty?laryna ili?kin ana sözle?me de?i?ikliklerinde, taahhüt edilen nakdi sermayenin ana sözle?me ile ödenmesi ?art kylynan kysmy bankadaki ?irket hesabyna ödendi?i tarihten itibaren 15 gün içerisinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilir ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir.
3-Sermaye arty?y syrasynda, taahhüt edilen sermaye paylary için tescilden önce bir bankada ?irket adyna açylan hesaba yatyrylan paralaryn, sermaye arttyrymynyn gerçekle?tirilememesi halinde ilgililere geri verilmesi i?lemleri Bakanlykça veya Yl Müdürlü?ünce sonuçlandyrylyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com