4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke
 
Toplam kalite yönetimi, ?imdiye kadar üzerinde çok durulmu?, çok ?eyler söylenmi? bir alan. Bu konuda yazylmy? ciltlerce kaynak bulunuyor. Ya?anan acymasyz de?i?im sürecinde bir i?letmenin nasyl ayakta kalmasy gerekti?i konusundaki en ciddi saptamalar toplam kalite yönetiminin en büyük gururu olan Dr. W. Edwards Demig’e ait. ?öyle diyor Demig:

1-Organizasyonun amaçlaryny belirle. Ürün ve hizmet kalitesini geli?tirmek için organizasyonun amaçlaryny tespit et.
2-Yeni yönetim felsefesini benimse. Yeni ça?a ayak uydurabilecek bir liderlik üstlenerek ve sorumluluklary ö?renerek yeni yönetim felsefesini benimse ve uygula. Organizasyon faaliyetlerinde aly?ylmy? gecikme ve hatalara, kalifiye olmayan i?gücüne, kalitesiz mal ve hizmet üretimine eskiden oldu?u gibi artyk tolerans gösterme.
3-Organizasyonun muayenelere olan ba?ymlyly?yny azalt. Organizasyondaki kütle muayenesine son ver. Bunun yerine istatistiksel araçlara önem vererek kalitenin ölçülmesini sa?la.
4-Organizasyonu fiyat etiketleri ile de?erlendirmeyi byrak. Sadece fiyat etiketlerine bakarak organizasyonun ba?arysyny de?erlendirme. Dü?ük kalitenin söz konusu oldu?u bir organizasyonda dü?ük fiyaty ba?ary olarak kabul etme. Mal ve hizmet sunulmasynda mü?teri ile uzun-vadeli bir ili?kinin kurulmasyna çaly?.
5-Sürekli geli?meyi sa?la. Organizasyondaki problemleri tespit etmeye çaly?. Maliyetleri azaltmak, kalite ve verimlili?i arttyrmak için üretim ve hizmet sistemini ve süreçleri sürekli geli?tir.
6-Y? ba?ynda e?itimi sa?la. Çaly?anlaryn organizasyon içerisinde e?itimini sa?layacak modern yöntemleri kurumsalla?tyr.
7-Liderli?in kurumsalla?masyny sa?la. Çaly?anlaryn performanslaryny de?erlendirilmesinde modern yöntemlerin uygulanmasyny sa?la. Çaly?anlara i?lerini daha iyi yapabilmeleri için yardymcy ol.
8-Organizasyonda çaly?anlar üzerindeki korkuya son ver. Organizasyon içerisinde çaly?anlar üzerindeki korkuyu ortadan kaldyr. Tüm i?lerin daha kaliteli yapylmasy için çaly?anlaryn güven içinde i?lerini yapmalaryny sa?la.
9-Departmanlar arasyndaki synyrlary kaldyr. Organizasyonda ara?tyrma, tasarym, üretim ve saty? departmanlarynyn birlikte hareket ederek sorunlary daha etkin bir ?ekilde çözümleyebilmelerine imkan sa?la.
10-Sloganlara son ver. Organizasyon içerisindeki sloganlary, posterleri ve sayysal hedefleri ortadan kaldyr. Çaly?anlaryn kendi sloganlaryny kendilerinin formüle etmelerine izin ver.
11-Organizasyonda sayysal hedefleri ve kotalary ortadan kaldyr. Tespit edilen hedefe ula?maya çaly?mak kalitesizli?i beraberinde getirebilir. Çaly?anlar ve yöneticiler üst yönetimin istedi?i hedefe ula?mak için uzun vadede organizasyonun çykarlaryny zedeleyecek uygulamalar yapabilirler.
12-Çaly?anlaryn i? yapmalaryny engelleyecek uygulamalary ortadan kaldyr. Organizasyon içerisinde çaly?anlaryn yaptyklary i?ten gurur duyma haklaryny ellerinden alacak ve synyrlayacak uygulamalara ve denetlemelere son ver.
13-E?itim uygula. Organizasyonda çaly?anlar için etkin bir e?itim programy olu?tur ve çaly?anlaryn kendi kendilerini geli?tirmelerini te?vik et.
14-Transformasyonu herkesin katylymy ile gerçekle?tir. Organizasyon içerisinde herkesin transformasyona katkyda bulunmasyny sa?la. Bu amaca ve misyona yönelik üst düzeyde özel bir yönetim birimi olu?tur.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com