4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?masynyn Önemi
 
Çetin rekabet ortamynda, kurulu?laryn varly?yny devam ettirebilmeleri ve büyüyebilmeleri için sürekli iyile?tirme ve geli?tirme faaliyetlerinde bulunmalarynyn gere?i ortada. Ortak hedeflere ula?manyn ancak birliktelikle gerçekle?tirilebilece?i ise, bilinen bir gerçek. Birlikte yapylacak faaliyetler, farkly bilgi birikimi ve becerilerin bir araya gelmesini sa?lar. Dolayysyyla, de?i?ik baky? açylaryyla konularyn ele alynmasy ve en uygun çözüme ula?ylmasy mümkün olur. Bunun en yaygyn yöntemlerinden biri, planly takym çaly?malary. Toplam kalite yönetimi felsefesinin de vazgeçilmez araçlaryndan biri olan takym çaly?masy uygulamalarynyn, kurulu?larda yaygynla?tyrylmasy faaliyetleri planly ve sistematik bir biçimde yürütülmeli.

Takym çaly?malary, iyile?tirme proje ekipleri ve kalite çemberleri olmak üzere genelde iki kysymda ele alynyr;

Yyile?tirme Proje Ekipleri kapsamynda, geni? kapsamly projeler ele alynyp, kademeli ve syçramaly iyile?tirmeler hedeflenir.
Kalite Çemberleri ile ise, tüm çaly?anlaryn kafasyndaki potansiyel iyile?tirme ve geli?tirme projeleri ele alynmakta ve kademeli iyile?tirmeler sa?lanmasy amaçlanyr.

Takymlar; bir i?in bir defada do?ru yapylmasy ve geli?tirilmesi prensibini esas alarak, Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ) manty?yna uygun olarak çaly?malaryny sürdürür. Ayryca projelerde problem çözme teknikleri etkin biçimde kullanylyr.

Kalite geli?tirme, maliyet azaltma, verimlilik arttyrma, savurganly?y önleme, sistem geli?tirme ana ba?lyklary altynda toplanan projelerde tüm çaly?anlaryn etkin olarak yer almalary hedeflenir.

Bireyselli?in ötesinde, takym ruhu içinde ve ortak hedefler do?rultusunda projelere yakla?ylarak i?lerin sonuçlandyrylmasy, gerek kurulu?lardaki iyile?tirme ve geli?tirilme faaliyetlerinin ba?arysy, gerekse çaly?anlaryn, bu faaliyetlere katylymlary ve ba?arylaryndan duyacaklary mutluluk nedeniyle, motivasyon ve kuruma olan ba?lylyklarynyn arttyrylmasy açysyndan önemi büyük. Ayryca çok ba?aryly çaly?malar sonucunda kazanylacak ödüller de i? hayatynyn tatly anylary olarak hep zihinlerde kalacak.

Beraberce ula?ylan ba?arylaryn ardyndan kayna?ma ve daha büyük ba?arylary da birlikte elde etme arzusu artar. Sürekli iyile?tirme ve geli?tirmenin gere?ine ve takym çaly?masynyn yararyna inanyp olayy sahiplenen kurulu?lar, pek çok sorunun ba?aryyla üstesinden gelebildiler ve kendilerini geli?tirme ba?arysyny göstermi?lerdir.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com