4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
KOBY’lere Enerji Deste?i
 
2003 yylynda çykarylan ve bazy illere te?vik uygulanmasyny öngören 5084 sayyly Kanun’un enerji deste?i 4 Temmuz 2007’de yürürlü?e girdi.

Enerji deste?i, ’’TÜYK tarafyndan 2001 yyly için belirlenen fert ba?yna GSYH tutary 1.500 Dolar veya daha az olan, 5084 sayyly Kanun kapsamynda yer alan iller ile bu iller dy?ynda kalan ve DPT tarafyndan 2003 yyly için belirlenen sosyo-ekonomik geli?mi?lik syralamasyna göre endeks de?eri eksi olan iller ile Gökçeada ve Bozcaada’da bulunan’’ i?letmeler için uygulanacak. Buna göre i?letmelerin, 2007 yyly Mayys ayy ve sonrasy dönemde enerji deste?i uygulamasyndan yararlanabilmesi için,

1-Hayvancylyk (su ürünleri yeti?tiricili?i ve tavukçuluk dahil), organik ve biyoteknolojik tarym, kültür mantary yeti?tiricili?i ve kompostu, seracylyk, sertifikaly tohumculuk ve so?uk hava deposu ile imalât sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, e?itim veya sa?lyk alanlarynda faaliyet göstermeleri,

2-1 Nisan 2005 tarihinden sonra yeni i?e ba?layan i?letmelerde fiilen ve sürekli olarak asgari 10 i?çi çaly?tyrylmasy

3-1 Nisan 2005 tarihinden önce, faaliyette bulunan i?letmelerde bu tarihten önce Sosyal Güvenlik Yl Müdürlü?ü’ne bildirmi? olduklary prim ve hizmet belgelerinde beyan edilen i?çi sayylarynyn asgari 10 i?çi olmasy veya istihdamyn 10 i?çiye tamamlanmasy gerekiyor.

Destek Oranlary

Enerji deste?i orany 1 Nisan 2005 tarihinden sonra faaliyete geçen i?letmelerde ’10 i?çi çaly?tyrylmasy’ halinde yüzde 20 olacak. Bu orana, asgari sayydan sonraki her bir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilecek. Bu tarihten önce faaliyette bulunan i?letmelerde, Sosyal Güvenlik Yl Müdürlü?ü’ne bildirmi? olduklary i?çi sayylarynyn 10 ki?inin üzerinde olmasy halinde ve i?letmelerin 1 Nisan 2005 tarihinden önceki istihdamynyn asgari 10 ki?i olmasy veya 10 ki?iye tamamlanmasy halinde de enerji deste?i orany 20 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra, asgari sayynyn veya 10 ki?inin üzerinde i?e alynan her bir ilave istihdam için 0,5 puan ilave edilecek. Yararlanylabilecek enerji deste?i orany, OSB’nde veya endüstri bölgelerinde kurulu bulunan i?letmeler için elektrik enerjisi giderlerinin yüzde 50’sini, di?er alanlarda kurulu i?letmeler için yüzde 40’yny geçemeyecek.

Uygulama Süresi

Enerji deste?i uygulamasy, 31 Aralyk 2008 tarihine kadar yapylacak. Ancak destek uygulanacak illerde 1 Nisan 2005 tarihinden sonra yatyryma ba?lanan tesisler için, yatyrymlaryn; 31 Aralyk 2007 tarihine kadar tamamlanmasy halinde i?letmeye geçi? tarihinden itibaren 5 yyl, 31 Aralyk 2008 tarihine kadar tamamlanmasy halinde i?letmeye geçi? tarihinden itibaren 4 yyl, 31 Aralyk 2009 tarihine kadar tamamlanmasy halinde i?letmeye geçi? tarihinden itibaren 3 yyl, süre ile enerji deste?i uygulanacak. Bozcaada ve Gökçeada’daki tesisler için ise enerji deste?i uygulamasy, 1 Nisan 2012 tarihine kadar yapylacak.

Uygulama Esaslary

Tebli? kapsamynda enerji deste?inden yararlanacak tesisler ile bu tesislerin destekten hangi oranda yararlanacaklary, Vali veya Vali tarafyndan tayin edilen Vali yardymcylaryndan birisinin ba?kanly?ynda il düzeyinde kurulacak Enerji Deste?i Komisyonu komisyonca tespit edilecek. Komisyonca belirlenen enerji deste?i tutarlary, genel bütçeden ayrylan kaynaktan Komisyonun Müste?arly?a yapty?y müracaat syrasy dikkate alynarak, Müste?arlykça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasy aracyly?y ile i?letmelerin T.C. Ziraat Bankasyndaki hesaplaryna aktarylacak. Ayny firmaya ait birden fazla tesisin bulunmasy halinde her bir tesis için ayry ayry müracaatta bulunulmasy gerekecek.

Deste?e Esas Harcamalar

Y?letmelerin elektrik enerjisi giderinin hesaplanmasynda, eski dönem borçlary, gecikme faizleri, KDV, reaktif güç bedeli, enerji fonu, TRT payy ve belediye tüketim vergisi vb. ödemeler hariç sadece ’’enerji ve güç bedelleri’’ toplamy dikkate alynacak. Enerji deste?i uygulamasy, elektrik enerjisinin temin edildi?i kurum veya kurulu?larca düzenlenmi? ve bedeli pe?in olarak fatura döneminde ödenmi? fatura de?erleri dikkate alynarak yapylacak. Ödemenin geciktirilmesi veya taksitlendirilmesi durumunda faturada belirlenen tutaryn tamamynyn ödenmesini müteakip enerji deste?i uygulamasy yapylacak.

Kapsam Dy?y Y?letmeler

Mevcut i?letmenin kapatylarak de?i?ik ad, unvan veya i? birimi olarak tekrar açylmasy, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak ?ekilde do?rudan veya dolayly ortaklyk ili?kisi bulunan ?irketler arasynda istihdamyn kaydyrylmasy, ?ahys i?letmelerinde i?letme sahipli?inin de?i?tirilmesi gibi ek bir kapasite veya istihdam arty?yna neden olmayan i?lemlerin gerçekle?tirilmesi halinde enerji deste?inden yararlanylamayacak. Ayryca 2886 sayyly Devlet Yhale Kanunu ile 4734 sayyly Kamu Yhale Kanunu ve uluslararasy anla?ma hükümlerine istinaden yapylan hizmet ve yapym i?lerinin gerçekle?tirilmesine yönelik faaliyetler ve demir-çelik sektöründe asgari 4 milyon ton/yyl üretim kapasitesinin altynda syvy çelik üreten ve/veya çelik haddeleyen yeni kurulacak veya faaliyette bulunan i?letmeler enerji deste?i uygulanmayacak.

Kanun kapsamy illerde bulunan i?letmelerin, yatyrymlarda devlet yardymlary hakkynda kararlar veya ilgili di?er mevzuat uyarynca enerji deste?inden yararlanmasy halinde bu i?letmeler, ayny dönem için mükerrer olarak enerji deste?inden yararlandyrylmayacak. Bu durumda, i?letmelerin Kanun kapsamy enerji deste?inden yararlanmayy tercih etmesi halinde enerji deste?i uygulamasy yapylacak. Öte yandan tebli?de enerji deste?inden yararlanmakta olan i?letmeler için 2007 yyly Mayys ayyndan önceki ve sonraki döneme ait enerji deste?i uygulamasyna ili?kin uygulamaya dönük esaslar da belirlendi. Tebli?, 1 Mayys 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü?e girdi.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com