4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgeler Hangileridir?
 
Uluslararasy Ticaret; makro planda Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anla?ma, iki tarafly veya çok tarafly anla?malar, ülkelerin kendi ulusal mevzuaty, uluslararasy ticari teamüller ve geleneklere göre yapylyyor. Yapylan ticari muamelelerin güvenirli?i ve tarty?malara meydan vermeden i?leyebilmesi için, ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatly ve kurallara uygun olarak tanzim edilmesi gerekiyor.

Genel olarak uluslararasy ticarette kullanylan belgeleri alty grupta toplamak mümkün. Bunlar:

-Ticari belgeler
-Resmi belgeler
-Ta?yma belgeleri
-Sigorta belgeleri
-Finansman belgeleri
-Te?vik belgeleri
-Ticari Belgeler
-Faturalar

Proforma faturalar: Saty? ko?ullaryny belirten bir teklif niteli?indedir.
Ticari faturalar: A?a?ydaki bilgileri içeren bir belgedir.

Düzenlendi?i lisanda ‘fatura’ ba?ly?y
Satycynyn ismi, unvany, adresi
Alycynyn ismi unvany ve adresi
Düzenleme tarihi ve numarasy
Malyn (hizmetin) ayryntyly tanymy
Miktar, birim fiyat, toplam de?er
Sevkyyat bilgileri
Ambalaj i?aretleri
Alycynyn özel olarak istedi?i di?er bilgiler
Akreditifli i?lemlerde aksine hüküm yoksa mal miktary yüzde 5 eksik veya fazla olabilir.
Akreditifte yakla?yk, takriben civarynda gibi ibareler kullanylmy?sa; miktar veya de?er yüzde 10 eksik veya fazla olabilir.

1- Navlun faturasy (Freight Invoice)
Navlunun satycy (ihracatçy) tarafyndan ödenmesi durumunda, bunun kon?imento üzerinde belirtilmesi gerekli ve bazen de zorunluluktur. Ancak bu belirtim yapylmamy?sa, satycy firmanyn ta?yyycy firmadan bir navlun faturasy alarak ithalatçy firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasyna navlun faturasyny da koymasy gerekir. Navlun faturasy malyn ithal edildi?i ülkede vergiye tabi kyymetinin tespitinde dikkate alynacak kyymet faktörlerinden birini olu?turur.

2-Çeki listesi
Her ambalaj içerisindeki malyn brüt ve net a?yrly?yny belirten listelerdir. Özellikle hasar durumlarynda sigorta tazminatynyn yerine getirilmesinde ba?vurulan önemli belgelerden biridir. Uluslararasy ticarete taraf olan kurulu?larca istenen detayda düzenlenebilir.

3-Koli/ambalaj listesi (packing list)
Her bir kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatyny belirten listelerdir. Yabancy gümrüklerde malyn gümrük makamlary tarafyndan örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesine yarar. Ayryca yabancy alycylar ihracatçy tarafyndan kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre mallary çe?itli perakende veya toptan saty? yerlerine gönderebilir. Ambalaj listeleri alycynyn kendi iç da?ytymynda bu açydan yardymcy olur.

Ambalaj listeleri yabancy alycylar ve alycylaryn bulundu?u ülkelerin gümrük makamlaryna yukarydaki kolaylyklary sa?larken, Türk gümrük idarelerinin de kontrolleri hyzly bir ?ekilde yaparak ihracat i?lemlerinin hyzla tamamlamasyny sa?lar. Bu yüzden
ambalaj listeleri Türkçe ve yabancy dilde düzenlenmelidir.

Ythalat yapacak olan firmalaryn da ithalattaki gümrük i?lemlerinde kolaylyk sa?lamak ve kendi iç da?ytym sisteminde yararlanmak üzere yabancy ticari ortaklaryndan ambalaj listeleri istemeleri gerekir.

4-Spesifikasyon Belgesi
Çeki listesinde belirtilen bilgilere mal fiyatlary ve mal de?erleri de dahil edilerek düzenlenirse, elde edilen yeni belge ‘spesifikasyon belgesi’ adyny alyr. Ythalattan sonra mallaryn da?ytymynyn yapylmasynda pratiklik sa?layan bir belgedir.

5-Ymalatçynyn Analiz Belgesi
Kimyevi maddeler gibi analiz gerektiren mallaryn formüllerindeki elemanlaryn isim ve oranlaryny gösteren listelerdir. Ymalatçy firma tarafyndan bir beyan ?eklinde ya da ba?ymsyz labroatuvarlar tarafyndan düzenlenebilmektedir.

6- Üçüncü Taraflarca Düzenlenen Kontrol Belgeleri
Alycylaryn kendilerini korumak üzere hazyrlatty?y özel amaçly kontrol belgeleri.Genelde uluslararasy gözetim ?irketleri tarafyndan düzenlenip alycylara verilir.

7- Expertiz Raporu
Yhraç veya ithal mallarynyn fiyat, miktar, kalite, bile?im katky orany, ticari teamül gibi hususlarda, gümrük idarelerince tereddüde dü?ülen durumlarda, bu idarelere verilen raporlardyr. Gümrük Kanunu ve buna ba?ly di?er mevzuatlarda hangi kurum ve kurulu?laryn verece?i expertiz raporuna itibar edilece?i belirtilmi?tir. Genelde bu tür raporlar ihracatçy birlikleri, ticaret ve sanayi odalary gibi kurulu?lar tarafyndan verilir.

Resmi Belgeler

1. Dola?ym Belgeleri
ATR-Dola?ym Belgesi (Movement Certificate, ATR): Türkiye ile AB arasyndaki ortaklyk anla?masynyn bir gere?i olarak, Türkiye ’de serbest dola?ym hakkyna sahip ürünler AB ülkelerinde de serbest dola?ym hakkyna sahip. Bunlardan sanayi ürünlerinin Türkiye’den AB ülkelerine ithal edilmesinde KDV dy?ynda bir vergi ödenmesi sözkonusu de?il (zaman zaman gündeme gelen anti damping vergisi hariç). Ayryca Türkiye’de serbest dola?ymda bulunan tarym ve i?lenmi? tarym ürünlerinin AB ülkelerine giri?inde çe?itli tavizlerden yararlanylmasy sözkonusu. Türkiye’de serbest dola?ymda bulunan sanayi ürünlerinin AB ülkelerinde de serbest dola?ymyny sa?layan ya da Türk men?eli ürünlerin AB ülkelerine ithalinde belirli tavizlerden yararlanylmasyny sa?layan belgelere ATR belgesi deniliyor. ATR belgeleri firmalar tarafyndan tanzim edilip, Ticaret Odalary tarafyndan onaylanyyor ve ihracatyn yapyldy?y Gümrük idareleri tarafyndan vize edilmektedir. Basitle?tirilmi? usul çerçevesinde ‘onaylanmy? ihracatçy statüsüne’’ sahip olan firmalar kendi ATR belgelerini kendileri vize edebiliyor.
AB ülkelerinde serbest dola?an sanayi ürünlerinin veya çe?itli tavizlerden yararlanan ürünlerin Türkiye’ye ithal edilmesinde, bu ürünlerim AB ülkelerinden birinden alynmy? bir ATR belgesi ile ithal edilmesi durumunda, Türk gümrüklerinde de KDV dy?ynda bir vergi tahsilaty yapylmyyor veya gerekli tavizler sa?lanyyor.

EUR-1 Dola?ym Belgesi: Bu belgenin fonksiyonu, ATR belgelerinin fonksiyonu ile ayny. EUR-1 belgeleri a?a?ydaki ticari i?lemlerde kullanylyyor:

EFTA ülkeleri ile Türkiye arasynda yapylan ticaret,
Türkiye ile AB ülkeleri arasynda AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Toplulu?u) ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anla?masy ile ilgili ürünlerin ticareti, Serbest Ticaret Anla?masy yapylan ülkelerle yapylan ticaret.
A3-INF-2 Belgesi: Türkiye’de serbest dola?ymda bulunan girdilerin önce bir üçüncü ülkeye gönderilip burada i?çili?e tabi tutulmasy, i?lenmi? ürünlerin AB ülkelerine ihraç edilmesi i?lemlerinde nihai ihraç ürünü bünyesinde yer alan serbest dola?ym hakkyna sahip Türk girdisinin Gümrük vergisinden muaf tutulmasyny sa?layan bir belge. Bu belgeler Türkiye’de gümrük idareleri tarafyndan düzenlenip vize ediliyor.

AB Gümrük Alanynda serbest dola?ymda bulunan bir ürünün, üçüncü bir ülkede hariçte i?çili?e tabi tutulmak üzere ihraç edildikten sonra, i?lem görmü? ürünlerin Türkiye’ye ithal edilmek istenmesinde, bunlaryn AB ülkeleri tarafyndan düzenlenip onaylanan INF-2 belgeleri ile birlikte dola?malary durumunda, i?lenmi? ürünler bünyesindeki AB men?eli ürünler için Gümrük Vergisi uygulanmyyor; yani, sadece üçüncü ülkede yaratylan katma de?er için Gümrük Vergisi tahsili sözkonusu.

2. Men?e ?ehadetnamesi
GATT’yn koydu?u prensipler çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerin
genelde birbirine benzeyen men?e kurallary bulunur. Ülkeler birbirinden yapty?y ithalatlarda ithal ürünlerinin hangi ülke men?eli oldu?unu bilmek isterler. Çünkü, ithalat i?lemlerinde, ürünlerin men?eine göre muameleye tabi tutulmasy gerekir.
Uluslararasy ticarete konu olan ürünlerin men?eini belirten belgelere ‘men?e ?ahadetnamesi’ deniliyor. Türkiye’den ihraç edilen ürünler için bu belgeler firmalar tarafyndan tanzim ediliyor ve Ticaret Odalary tarafyndan onaylanyyor.

Bazy ülkeler, men?e ?ahadetnamelerinin, kendi mahali konsolosluklary tarafyndan tasdik edilmesini isteyebilir. Türkiye’ye ithal edilecek mallar üçüncü bir ülkenin liman veya serbest bölgesinden yüklenecek olursa, men?e ?ahadetnamesinin mahalli Türk konsoloslu?u tarafyndan onaylanmy? olmasy zorunludur.
Men?e ?ahadetnamelerinde bulunmasy gereken bilgiler:

-Gönderici
-Alycy
-Malyn cinsi, özelli?i,
-Ambalaj ?ekli,
-Koli adedi,
-Kolilerin marka ve numarasy
-Malyn net ve brüt a?yrly?y,
-Malyn ünite fiyaty,
-Malyn de?eri (FOB, CF, CFR vb.)
-Malyn yüklendi?i aracyn ismi ve hareket tarihi
-Yükleme limany veya yükleme yeri
-Mal Türkiye’de geçirdi?i de?i?iklik dolayysy ile Türk men?eli sayylyyorsa bu hususun açyklanmasy

Men?e ?ahadetnamesi Türleri:
Özel men?e ?ahadetnamesi (FORM-A): GATT prensipleri çerçevesinde, bazy ülkelerin (özellikle sanayile?mi? ülkeler) geli?mekte olan ülkelerden sanayi mallary ithalatynda, bu ülkelerin sanayile?mesine katky sa?lamak amacyyla belirli referanslar sa?layabilmeleri için gerekli olan bir men?e ?ahadetnamesi türü. Geli?mekte olan ülkelere bu anlamda referans sa?layan ülkeler ?unlar:ABD, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Ysviçre, Kanada ,Avustralya, Rusya, Polonya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri.

Türkiye’den ihraç edilen ürünler için gerekli özel men?e ?ahadetnameleri, firmalar tarafyndan tanzim ediliyor, ticaret odalary ve Dy? Ticaret Müste?arly?y’na ba?ly ta?ra birimleri tarafyndan onaylanyyor.

b2-ABC Formu: Yalnyzca ticaret odalary tarafyndan onaylanan ve çe?itli ülkelere her türlü ürünün ihracatynda kullanylan men?e ?ahadetnamesi türü.

b3-GATT Men?e ?ahadetnamesi: Geli?mekte olan ülkeler arasy ticaret müzakerelerine dair protokol kapsamynda düzenlenen bir men?e ?ahadetnamesi türü.
Kontrol Belgesi-1:(Inspection Certificate-1)

3. Kontrol Belgesi
Dy? Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatynda belirlenmi? bazy tarym ürünlerinin ithalatynda uygulanan bir denetim belgesi. Bu kapsamdaki ürünleri ithal etmek isteyen firmalar, bunlary fiilen ithal etmeden önce Dy? Ticarette Standardizasyon Denetmenlikleri’ne, ithalat konusu malyn bir numunesi ile ba?vurarak Kontrol Belgesi’ni almak zorundalar. Bu kontrol belgesi de ithalat konusu mallaryn TSE tarafyndan belirlenmi? standarda uygun olup olmady?yny belirlemeye yarar. TSE tarafyndan belirlenen standartlara uygun olmayan mallaryn ithalatyna izin verilmiyor.

4. Uygunluk Belgesi
Dy? Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuaty’nyn yürürlü?e girmesiyle, çok sayyda sanayi ürününün Türkiye’ye ithalatynda uygunluk denetimi yapylmaya ba?landy. Uygunluk denetimine tabi mallary ithal etmek isteyen firmalar, bunlaryn TSE tarafyndan belirlenen standartlara uygunlu?unu belgelemek zorundalar. Mallar fiilen ithal edilmeden önce numuneleri alynmak ve TSE tarafyndan teste tabi tutulmak suretiyle bu uygunluk belgeleri veriliyor. Test ve belgelendirme uygulamasy, ithalat konusu mallaryn, insan bitki ve hayvan sa?ly?y açysyndan zararly bir etki ta?ymady?yny, çevreye zarar vermedi?ini, güvenlik ve asayi?le ilgili olumsuz etkilerinin bulunmady?yny belgelemek amacyny güder. Ayryca tüketicinin korunmasy açysyndan da bu belgenin gereklili?ine inanylyyor. Standartlara uymayan mallaryn ithalatyna izin verilmiyor.

Çok sayyda sanayi ürünün ithalinde uygunluk belgesi aranylyyor. Bunlar bir liste halinde Dy? Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Tebli?i’nin eki olarak yayymlanmy? olup, ithali zorunlu standarda tabi mallar olarak anylyr. Bunlardan az sayyda tekstil ve hazyrgiyim ürününün ithalaty zorunlu standarda tabi. Pamuk ipli?i, pamuklu fitilli kadife, kadyn çoraplary, elektrikli battaniyeler bunlar arasynda önemli kalemleri te?kil eder. Ayryca tekstil sanayinde girdi olarak kullanylan çok sayyda boyar ve kimyasal maddenin ithalaty standarda tabi bulunuyor.

TS-ISO-9000, AQAP, GMP (Good Manufacturing Practises) belgesi veya Ymalat Yeterlilik Belgesi sahibi firmalaryn yapaca?y ithalatlarda uygunluk belgesi aranmyyor. Ayryca dahilde i?leme izin belgeleri kapsamynda Türkiye’ye geçici olarak ithal edilen ve i?lendikten sonra tekrar ihraç edilecek olan mallar için uygunluk belgesi gerekmiyor.

Herhangi bir ürünü ithal etmeyi dü?ünen firmalaryn, ithalat konusu olacak ürünün
zorunlu standart denetimine tabi olup olmady?yny tespit etmeleri, e?er zorunlu standarda tabi ise TSE’nin ithalat konusu malla ilgili olan standardyny inceleyerek, ithalat esnasynda bir sorunla kar?yla?yp kar?yla?mayacaklary önceden bilmeleri kendileri açysyndan yararly olur.

5. Sa?lyk Sertifikasy
Bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatynda kullanylan bir belge olup, hem Türk gümrüklerinden mallaryn çyky? i?lemlerinin yapylabilmesi ve ithalatçy ülke gümrüklerinde giri? i?lemleri için kullanylan uluslararasy geçerlili?i olan bir belge. Bu belge ihraç konusu ürünün, her türlü hastalyk ve zararlydan aryndyrylmy? oldu?unu, tüketime uygun oldu?unu kanytlamak amacyyla kullanylyyor.
Bitki Sa?lyk Sertifikalary , Zirai Karantina Te?kilaty veya Tarym ve Köyi?leri Bakanly?y il müdürlükleri tarafyndan kendilerine ibraz edilen numunelere dayanylarak veriliyor.

Ta?yma Belgeleri
Uluslararasy ticarette mallaryn bir ülkeden bir ba?ka ülke ya da ülkelere sevk edilmesi sözkonusu. Bu sevkiyatlarda, ta?ytan ile ta?yyycynyn sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu belirleme, ta?yma belgeleri ile yapylyyor. Bu açydan ta?yma belgelerinin a?a?yda belirtilen özeliklere sahip olmasy gerekir:

Ta?yyycy firma veya acentasy tarafyndan düzenlemeli ve imzalanmalydyr.
Mallaryn sevk tarihi belirilmelidir. Bu tarih,

-Tahsil belgelerinin bankaya verili?i,
-Sigorta süresinin i?lemeye ba?lamasy,
-Mallaryn hasara u?rama veya kaybolma risklerinin satycyya my alycyya my ait oldu?unun belirlenmesi açysyndan önem ta?yr.

Ta?yma belgeleri temiz olmalydyr.Yani ta?yta yüklenen mallaryn ambalajynyn bozuk, mallaryn akyntyly syzyntyly vb. oldu?una dair bir ifade içermemelidir. Bu tür bir ifade içeren ta?yma belgeleri “kirli” olarak ifade ediliyor.
Ta?yma belgeleri zamanynda alycynyn eline ula?malydyr.
Yhbar kaydyny ta?ymalydyr. Yani, alycy ya da adyna hareket edenler ‘notify’ bölümünde belirtilmelidir.
Deniz kon?imentolarynda mallaryn güverteye yüklendi?i ifadesi yer almamalydyr.
Bazy ta?yma belgeleri birden fazla orijinal set halinde düzenlenir. Bu durumda her orijinal nüsha üzerine kaçyncy nüsha oldu?u belirtilmelidir. (1/3, 2/3, 3/3 gibi)
Navlun’un ödenip ödenmedi?i belge üzerinde belirtilmelidir.

Sigorta Belgeleri
Sigorta Poliçesi: Mallar bir yerden ba?ka bir yere sevkedilirken, sevkiyat esnasynda vuku bulabilecek risklere kar?y lehdary koruyan bir belge. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardyr. Bunlar, sigorta eden (sigorta ?irketi), sigorta edilen (sigortayy yaptyran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardyr.

Bir sigorta poliçenin güvenli olmasy için a?a?ydaki hususlary içermelidir:

-Sigortacy (sigortayy yapan)
-Sigorta ettiren
-Sigortadan yararlanacak kimse
-Sigortanyn konusu
-Ta?yyycy firma
-Ta?yyacak araç
-Ta?ymanyn süresi
-Malyn ta?yyycyya teslim edildi?i yer ile alycyya teslim edilece?i yer
-Kapsanan riskler ile riskin ba?lama ve bitim tarihi
-Sigorta edilen, ta?yma konusu olan mal bedeli
-Sigorta primi tutary, ödeme yeri ve tarihi
-Sigorta poliçesinin düzenledi?i tarih

Finansman Belgeleri

Poliçe: Satycy tarafyndan düzenlenen alycynyn veya bir bankanyn kabulünü, bazen de alycynyn bankasynyn avalini içeren ve alycyya verilen kayytsyz bir ödeme emri. Ödeme emri, belirli bir mebla?yn belirli bir tarihte ödenmesini içerebilece?i gibi, ibrazynda ödenmesini de içerebiliyor.

Poliçelerde üç taraf mevcut:

1. Ke?ideci: Poliçeyi düzenleyen (satycy)
2. Ke?ideli: Üzerine poliçe gönderilen taraf (alycy)
3. Lehdar: Poliçede belirtilen mebla?yn ödenece?i ki?i

Poliçelerin ?u ?ekil ?artlaryna uymasy gerekiyor:

Düzenledi?i lisanda ‘poliçe’ sözcü?ünü içermeli.
?artsyz ödeme emri (ödeyiniz, pay. vb gibi) ihtiva etmeli.
Lehdar (ödemenin yapylaca?y özel ya da tüzel ki?i) belirtilmeli.
Ke?ide yeri ve tarihi bulunmaly.
Döviz cinsi ve tutary belirtilmeli.
Ke?idecinin ve ka?idelinin ady, soyady, ünvany ve imzasy yer almaly.
Vade bilgisi bulunmaly.
Akreditif ko?ullaryna göre konulmasy gerekli kayytlar verilmeli.

Poliçenin nüshalary: Bütün nüshalar ayny olmak ve her nüsha üzerine kaçyncy nüsha oldu?u yazylmak ko?ulu ile birden fazla nüsha poliçe düzenlenebiliyor.

Poliçenin Sa?lady?y Avantajlar:

-Alaca?yn te?viki
-Kredi aracy
-Yskonto
-Temlik
-Rehin.

Poliçe Yle Ylgili Bazy Kavramlar

-Tam ciro
-Beyaz ciro
-Temlik cirosu
-Tahsil cirosu
-Rehin cirosu
-Poliçenin kabulü (Mü?teri Kabulü-Banka Kabulü)
-Poliçe’de aval

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com