4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?ünüz önemlidir
 
Yazyma kysa bir anekdotla ba?layayym: Yyl 1970'lerin sonu. Fransyzlaryn dünyaca ünlü pantomim sanatçysy Marcel Marceau'yu bir Amerikaly konuk Paris 'te ziyaret ediyor. Amacy ticari markalaryn bilinçaltyndaki gizemini ortaya çykarmak...

Yki sempatik adam Place Vendome'daki ünlü Ritz Oteli'nde bulu?up anla?yyorlar. Amerikalynyn ricasy ?öyle: Ünlü sanatçy "tanynmy? 10 markayy pantomim yoluyla gençlere anlatacak ve alynan yanytlar de?erlendirilecek." Süre her marka için 45 saniye! Amerikaly konuk önceden bir organizasyonla anla?my?: Ya?lary 15 ila 26 arasyndaki gençler ertesi gün bir yerde toplanyyor. Sayylary 50 ki?i. Ve gösteri ba?lyyor. Sanatçy önce "pantomim tekni?iyle"n sanal bir fincan var ediyor elinde. Sonra da vidaly kapa?yyla bir kavanoz... Fincana sycak su koyuyor, arkasyndan bir ?eyler ekliyor. Çevreye yayylan rayiha ve fincandan alynan bir yudum!

Mis gibi bir kahvenin nefis tadyny anlatan mimiklerle sesiz gösterinin ilk a?amasy bitiyor. Sonra sorgulama fasly ba?lyyor: "Bu anlatylan marka ne olabilir?" Kâ?yt kaleme sarylyyor gençler hemen. Yanytlar hazyr: "Yçilen ?ey kesinlikle Nescafe'dir!" Yöntem bu arada birbiriyle hiç alakasy olmayan markalara da yöneltiliyor: Yçlerinde "McDonald's", "Harley Davidson" "Converse" gibi ünlü isimler var. Tüm yanytlar yine do?ru ve birbirinin ayny!

Ara?tyrmayy yapan William F. Massy pazarlama psikolojisi alanynda zamanyn uzman ara?tyrmacylaryndan biri. Bu deneyi Fransa'da yapmayy plânlamy?. Amerikan kültürüne mâl olmu? markalar için yabancylaryn reaksiyonunu da ölçüyor. Tüm sonuçlar alynyp Amerika'ya dönünce Harvard Business Review'da bir makale yayynlyyor: "Ynsanlary belli markalara yönelten güç bilinçaltynda yaratylan imajdan ibarettir."

"Ambalajlar", "semboller" ve "reklam" yoluyla yaratylan imajlaryn olu?ma dinami?i de açyklanyyor makalenin devamynda. Bir süre geçiyor ve test Amerikaly tüketicilere "roll playing" yöntemiyle tersten uygulanyyor bu kez: Denekler kendilerine verilen markayy "pantomim yöntemiyle" anlatyyorlar. Alynan sonuçlar kimi marka için harika! Bir kysmynda ise sorunlar var. Bilinçaltyndan gösteriye yansymy? hiçbir ?ey yok çünkü! Ve bu hikâye burada son buluyor böylece.

?imdi gelelim kyssadan hisseye ve de bizim markalarymyza. Hemen genç bir insana sordu?umuzu varsayalym; "Arçelik'i nasyl tarif edersin" diye. Muhatap acemice olsa da acaba asyl anlatyr "pantomim yoluyla" bu markayy bize? Ve ayny soru "Vestel" ve "Bosch" için de öneltilse? Hani halk arasynda basit bir deyim vardyr; "takke dü?tü kel göründü" derler ya, typky onun gibi i?te! Ba?aryly ve ba?arysyz olanlar anynda ortaya çykardy herhalde. Ve tabii bu arada markayy nelerin ve hangi davrany?laryn sembolize etti?i de... Ben bu "sembolizm" kavramy üzerinde çokça dururum bu yöntem sayesinde. Markalaryn her zaman kalycy ve geçici sembolleri vardyr. Kimi zaman bir tavyr , bir ?ekil ya da bir üslup olur ço?unlukla bunlar. Markalar böylece kalycy hale gelir ve sürekli hatyrlanyr. Gürültülü kampanyalara ra?men iz byrakamayan markalar da vardyr. Sembollerden yoksun ve yavan! Onlarda di?e dokunur bir ?ey göremezsiniz. Typky modern ça?yn ünlü filozofu Henry D. Thoreau'nun dedi?i gibi: "Neye bakty?ynyz de?il, neyi gördü?ünüz önemlidir!"

?imdi dü?ünüyorum da, anlatty?ym bunca hikâyeden sonra "ünlü bir markanyn" tepedeki yöneticisi siz olsaydynyz, saty?tan sorumlu ba?kany ça?yrtyp ?unu söylerdiniz herhalde: "?imdi biraz da e?lenelim; sen bizim markayy anlat; ben de markamyzyn rakiplerini!" Eminim ki bu pantomim tekni?iyle çok ilginç sonuçlar ortaya çykardy bu oyun syrasynda. Bu yöntemi tüm markalarymyza uygulady?ymyzy varsayalym bir an: Biliyorum ki sonuçta ço?u yönetici komik duruma dü?ecek, ?a?yryp kalacaktyr. Markayy hatyrlatacak pek bir ?ey bulunamayacaktyr çünkü! Yine de bu yöntemin sadece ticari markalary synayan bir gösteriden ibaret olmady?y muhakkak! ?u ilginç ayrynty bile "pantomim" yöntemini daha da renkli kylmaya yetiyor: "Yalnyz ticari markalar de?il; uluslar, toplumlar hatta siyasi partiler de birer markadyr; pantomim ciddiyetiyle her türden markanyn bilinçaltyna yansymy? özellikleri ortaya çykarylabilir!"

Bu son cümleyi ben de?il; William Massy söylüyor. Markalaryny büyük çabalarla mükemmelle?tirdi?ini dü?ünenlere bu basit testi bir kez olsun uygulamayy öneriyorum.
Bu i? için özel yetenek ?art de?il. En azyndan kendi kendinize siyasi parti ve medya markalaryny rahatlykla anlatarak ustala?abilirsiniz. Sonra da syra kendi markanyza gelir. Deneyin göreceksiniz. Sessiz sedasyz ve de laf cambazly?yna kaçmadan ilginç bir yöntem!


Nur Demirok - Referans Gazetesi

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com