4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Ucuzcu ülkelerle rekabet
 
Andrevv B. Bernard ile Peter Koerte'nin "Çok Boyutlu Ucuzcu Ülke Rekabetine Stratejik Yanytlar" ba?lykly çaly?malarynyn (tarty?ma metni, ?ubat 2007) kysa bir özeti. Dy? rekabet, sanayile?mi? ülkelerde ya?amyn bir parçasy haline geldi. Ama fiyatlaryn hayli dü?ük oldu?u ülkelerden giderek daha fazla yeni rakip çykarken, mm bu rekabetin do?asy de?i?iyor. Yki ara?tyrmacy, pazarlara yeni giri? yapanlaryn hepsinin birbirlerine benzemedi?ini, dolayysyyla ?irketlerin ucuzcu ülkelerden kaynaklanan rekabetin türüne uygun stratejik yanytlar geli?tirme gereksinimini duyaca?yny söylüyor.

Dartmouth'taki Tuck Y?letme Okulu'nda Jack Byrne, Uluslararasy Ekonomi Kürsüsü profesörü olan Andrevv B. Bernard ile Siemens ACY nin kurumsal stratejiler bölümünün müdürü olan Peter Koerte, ABD ve Almanya'daki 423 imalatçy ?irket hakkynda bir ara?tyrma yapty. Bu ara?tyrmayla faktör maliyetlerinin (özellikle de i?gücü maliyetlerinin) üretkenlik¬teki gerilik hesaba katyldyktan sonra bile çok dü?ük oldu?u geli?mekte olan ülkelerden gelen ve fiyat sava?larynyn kazanylmasyny olanaksyz hale getiren rakiplerle kar?yla?tyklarynda, ?irketlerin nasyl kar?ylyk verdi?i incelendi.

Bulgularyna göre yerel ?irketlerin stratejileri, yeni giri? yapanlaryn ürünlerinin algylanan kalite düzeyine ba?ly olarak de?i?iyor. 2007 tarihli tarty?ma metinleri 'Çok Boyutlu Ucuzcu Ülke Rekabetine Stratejik Yanytlar"da (Siralegic Respon-ses to Multiple Dimensions of Low-Cost-Country Competition), öncelikle dy? rekabetin yo?unla?masynyn stratejik yanyt üretme gereksinimini artyrdy?y teyit ediliyor. Kemer sykarak, maliyet farkyny tümüyle ortadan kaldyrmak mümkün olmasa bile, her zaman alynan önlemler arasynda maliyet etkinli?inin artyrylmasy da bulunuyor.

Kalite bu noktada önem kazanyyor. Ythal ürünler kalitesizse, verilen yanytlar genellikle pazarlama farklyla?tyrmasy ve uzak durma oluyor. Dü?ük kaliteli ürünlere sahip yeni rakiplerin markalary taklit etmesi kolay olmady?yndan, yerle?ik ?irketler iyi bir pazarlama çaly?masyyla konumlarym koruyabilir. Ayryca, kâr marjlaryny yalnyzca fiyat rekabeti yapmanyn yykycy etkilerinden korumak isleyen ?irketler, biti?ik pazarlara ve pazar ni?lerine yönelerek dolaysyz rekabetten kaçynabilir.

Ancak rakip ürünlerin kalite düzeyi yüksek oldu?unda, yerle?ik ?irketler farkly yanytlar üretiyor. Özellikle de. kendi tesislerini ayny ucuzcu ülkeye ta?ymayy dü?ünme olasylyklary yükseliyor,. Buradaki akyl yürütmeye göre ilgili ülkedeki i?gücü, sermaye donanymy ve altyapy, rakibin kaliteli ürünler çykarmasyny sa?layacak kadar iyiyse, i?letmeyi oraya ta?yyarak maliyet avantajlaryndan yararlanylabilir.

Çin ve Hindistan gibi geli?mekle olan ülkeler, kendi büyük giri?imlerini, de?er zincirinin üst halkalaryna yükselebilecek küresel ?ampiyonlara dönü?meleri konusunda te?vik etti?inden, bu yöndeki basynç, gelecekte daha da artacak. Üstelik söz konusu etkiler, yalnyzca bu çaly?mada üzerinde durulan imalat sanayilerini ilgilendirmiyor. Bernard, "Ucuzcu ülkelerin çok boyutlu rekabeti, hizmet sektörleri için daha da önemli olacak" diyor.

Dolayysyyla, ürün ve hizmetlerin ithalaty artar ve bunla y in kalite düzeyleri yükselirken, giderek daha çok sayyda ?irketin, maliyet yapylaryny yeni rekabet ko?ullaryna uyarlamak için ?anghay ve Mumbai'deki (Bombay) gayrimenkul komisyoncularyna ba?vurmasy beklenebilir.


Kaynak: Ekonomist 6–12 Nisan 2008

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com