4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Yararlanabilir?
 
AB’nin Türkiye için olu?turdu?u mali yardymlarda KOBY’ler önemli bir rol oynuyor. Hibe programlarynyn a?yrlyk kazandy?y bu yardymlardan yararlanmak konusunda KOBY’ler ne yazyk ki yeterli bilgiye sahip de?il.


Türkiye’nin AB üyeli?ine adayly?ynyn Aralyk 1999’daki Helsinki Zirvesi’nde kabulüyle birlikte, di?er pek çok alanda oldu?u gibi AB ile yürütülen mali i?birli?inde de önemli de?i?iklikler meydana geldi. Bu yeni dönemde Türkiye’ye tahsis edilen mali yardymlarla KOBY’lere hibe imkanlary sa?lanmaya ba?landy. Ancak, kamuoyunda AB mali yardymlary ile önemli bir bilgi eksikli?i bulunuyor. Yapylan yanly? bilgilendirmeler yüzünden de birçok kurulu?umuz bu konuda hayal kyryklyklary ya?yyor.

KOBY’lere Hizmet Sa?lamak Amacyyla Geli?tirilmi? Projeler
AB’nin Türkiye’ye sa?lady?y mali yardymlar kapsamynda, AB’ye ekonomik ve sosyal uyumumuzu sa?layacak öncelikler kapsamynda KOBY’leri konu alan projeler geli?tiriliyor. Ekonomik ve sosyal uyum kapsamyndaki projeler, Yüksek Planlama Kurulu’nun 22 Aralyk 2003 tarih ve 2003/61 sayyly kararyyla kabul edilen "Ön Ulusal Kalkynma Plany”ndaki stratejik çerçeveye göre olu?turuluyor. Bugüne kadar Türkiye ile AB mali i?birli?i kapsamynda KOBY’leri konu alarak geli?tirilen projeler ise ?unlar:

Uygulamasy Biten Projeler:
-AB-Online Bilgi A?y Projesi (KOSGEB)

-Tekstil Sektörü Mesleki E?itim Merkezi (KOSGEB)

-Tekstil Sektöründe Çevre Standartlary Projesi (KOSGEB)


Uygulamasyna Devam Edilen Projeler:
-AB Y? Geli?tirme Merkezleri (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i (TOBB))

-Küçük Y?letmeler Kredi Programy (Alman Kalkynma Bankasy (KfW))

-Ayakkabycylyk Sektörü Mesleki E?itim Merkezi (KOSGEB)

-Moda-Tekstil Geli?tirme Projesi (YTKYB)

-KOBY’ler için Finans Kolayly?y (TSKB)


Uygulamasy Henüz Ba?lamamy? Projeler:
-Y? Kümesi Geli?tirme Projesi (Dy? Ticaret Müste?arly?y)

-Küçük Y?letmeler Kredi Programy (Alman Kalkynma Bankasy (KfW) (2. Versiyon))

-Kadyn Giri?imcili?inin Desteklenmesi (KOSGEB-Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK))

KOBY’lere Finansman Sa?layan Hibe Programlary
AB bütçesinden Türkiye’nin üyelik sürecini desteklemek amacyyla sa?lanan ve teknik adyyla "Katylym Öncesi Mali Yardym" diye adlandyrylan AB hibeleri Türkiye’de kamu kurulu?larynyn geli?tirdi?i projelere finansman imkanlary sa?lyyor. Katylym Öncesi Mali Yardymyn kullanymy için gerekli koordinasyonu Ba?bakanlyk AB Genel Sekreterli?i yürütüyor. Ancak, Ba?bakanlyk AB Genel Sekreterli?i tarafyndan yürütülen koordinasyon çaly?malarynda her yyl AB’nin Türkiye’ye sa?lady?y mali yardymlary kullanmak üzere kamu kurulu?larynyn projeler geli?tirmesi sa?lanyyor. Dolayysyyla, KOBY’lerin AB hibelerinden faydalanmak için Ba?bakanlyk AB Genel Sekreterli?i’ne yaptyklary ba?vurular kabul edilmiyor. Bu durumda akla ?u soru geliyor: KOBY’ler AB hibelerinden nasyl faydalanacaklar?

KOBY’lerin AB hibelerinden faydalanmasy için yürütülen prosedür ?öyle i?liyor: Kamu kurulu?larymyzyn geli?tirdi?i projelerin bazylary KOBY’lere do?rudan finansman sa?lamayy hedefliyor. ?u an için ve kysa vadede KOBY’lere do?rudan finansman sa?lamayy hedefleyen projeler Devlet Plan-lama Te?kilaty (DPT) tarafyndan geli?tiriliyor. KOBY’leri desteklemeyi hedefleyen bu projeler ise "Bölgesel Kalkynma Projeleri". Ayryntyly bilgi için: www.dpt.gov.tr/bgyu/abbp/abbp.html

Bölgesel Kalkynma Programlarynyn temel hedefi ekonomik ve sosyal açydan geri kalmy? bölgelerin desteklenmesi. DPT AB’ye uyumlu olarak gerçekle?tirdi?i çaly?ma ile 2007 yylyna kadar hibe alacak bölgeleri belirledi. Bu çerçevede, Katylym Öncesi Mali Yardym kapsamynda KOBY’lere destek sa?lamayy hedefleyen hibelerin yalnyzca belirli bölgelerde kullanylabildi?ini söylemek mümkün. Di?er bir ifadeyle, Türkiye’deki belirli bölgelerde faaliyet gösterenler AB hibelerinden kysa vadede faydalanacak. Bu bölgeler dy?ynda kalan bölgelerdeki KOBY’lerin ise AB hibelerinden faydalanmasy 2007 yylyndan sonra mümkün olabilecek.

Bölgesel Kalkynma Programlary KOBY’lere proje kar?yly?y destek sa?lyyor. KOBY’ler tarafyndan sunulacak projeler, yary?macy bir yapyda de?erlendiriliyor ve ba?aryly bulunanlara finansman imkany yaratylyyor. Di?er bir ifadeyle, iyi proje geli?tiremeyen KOBY’lerin projeleri hibe alma imkanyna sahip olamayacak. Bu noktada kaynaklaryn kysytly olmasy da önemli bir etken.

En önemli soru DPT tarafyndan AB kayna?y ile 2007 yylyna kadar destek sa?lanmasy planlanan bölgelerin hangileri oldu?u? DPT tarafyndan hazyrlanan Ön Ulusal Kalkynma Plany’nda, AB istatistik veri sistemine göre Türkiye 26 bölgeye ayrylmy? durumda. 26 bölge arasynda ekonomik ve sosyal verileri do?rultusunda 12 bölgenin 2000-2006 döneminde AB’den sa?lanan mali yardymlar kapsamynda Bölgesel Kalkynma Programlary vasytasyyla mali destek almasy planlandy. Yalnyzca Güneydo?u Anadolu Bölgesel Kalkynma Programy GAP Ydaresi tarafyndan uygulandy. Di?er programlar DPT Müste?arly?y sorumlulu?unda. AB mali i?birli?i süreci içerisinde olu?turulan Bölgesel Kalkynma Programlary ve kapsady?y iller ise ?unlar:


Güneydo?u Anadolu Bölgesel Kalkynma Programy
Bölgesel Kalkynma Projelerinin ilki olan Güneydo?u Anadolu Bölgesel Kalkynma Programy kapsamynda KOBY’lere destek sa?lamayy hedefleyen "Kyrsal Kalkynma Hibe Programy" uygulandy. Güneydo?u Anadolu Bölgesel Kalkynma Programy, Adyyaman, Gaziantep, Kilis, ?anlyurfa, Mardin, Diyarbakyr, Batman, Siirt ve ?yrnak illerindeki KOBY’lere hibe deste?i sa?lamayy hedefledi.

Toplam bütçesi 20 milyon euro olan programda KOBY’lere 100.000 euro’ya kadar destek sa?lanmasy planlandy. "Kyrsal Kalkynma Hibe Programy" 2004 yyly içerisinde uygulandy. ?u an için bu bölgedeki KOBY’lere Bölgesel Kalkynma Programy kapsamynda hibe imkany bulunmuyor. Ayryntyly bilgi için: www.eu-gaprdp.org

Do?u Anadolu Bölgesel Kalkynma Programy
Bölgesel Kalkynma Projeleri’nin 2.’si olan ve Van, Bitlis, Mu?, Hakkari illerini kapsayan Do?u Anadolu Bölgesel Kalkynma Projesi’dir. Do?u Anadolu Kalkynma Projesi kapsamynda Van, Bitlis, Mu? ve Hakkari illerinde faaliyet gösteren KOBY’lere toplam 8,5 milyon euro’luk bir kaynak ayryldy. Bu program kapsamynda KOBY’lere 100.000 euro’ya kadar destek sa?lanmasy planlandy. Bu proje 2005 yyly içerisinde uygulandy ve KOBY’lerin sunduklary projeler toplandy. Projeler halen de?erlendiriliyor. ?u an için bu bölgedeki KOBY’lere program kapsamynda hibe imkany bulunmuyor. Ayryntyly bilgi için: www.dpt.gov.tr

Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkynma Programy
Bölgesel Kalkynma Projelerinin 3.’sü olan Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkynma Projesi. Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Kastamonu, Çankyry, Sinop, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerini kapsyyor. Söz konusu 10 ilde faaliyet gösteren KOBY’lere ayrylan toplam kaynak ise 14,8 milyon euro.

Bu program kapsamynda KOBY’lere 100.000 euro’ya kadar destek sa?lanmasy planlanyyor. Bu proje 2005 yyly içerisinde uygulandy ve KOBY’lerin sunduklary projeler toplandy. Projeler halen de?erlendiriliyor. ?u an için bu bölgedeki KOBY’lere Bölgesel Kalkynma Programy kapsamynda hibe imkany bulunmuyor. Ayryntyly bilgi için: www.dpt.gov.tr

A?ry-Malatya-Konya-Kayseri Bölgesel Kalkynma Programy
Bölgesel Kalkynma Projelerinin 4.’sü olan A?ry-Malatya-Konya-Kayseri Bölgesel Kalkynma Projesi. A?ry, Ardahan, Kars, I?dyr, Bingöl, Elazy?, Karaman, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Tunceli ve Yozgat illerini kapsyyor.

Bu 13 ilde faaliyet gösteren KOBY’ler için ayrylan toplam kaynak yakla?yk 25 milyon euro. Bu program kapsamynda KOBY’lere 100.000 euro’ya kadar destek sa?lanmasy planlanyyor. Söz konusu program için proje teklif ça?rylary 18 Nisan 2006 tarihinde yapyldy. KOBY’ler tarafyndan hazyrlanan projeler için son ba?vuru tarihi ise 12 Temmuz 2006.

Dolayysyyla, Temmuz ayyna kadar sürecek dönemde söz konusu illerdeki KOBY’ler için hibe programyna ba?vuru imkany bulunuyor. Bu illerde faaliyet gösteren KOBY’lerin Bölgesel Kalkynma Programy’ny takip etmeleri gerekiyor.

Bu noktada, A?ry-Malatya-Konya-Kayseri Bölgesel Kalkynma Projesi kapsamynda KOBY’ler geli?tirdikleri projeler ile rekabet düzeylerini, gelirlerini, kurumsal kapasitelerini artyrmayy hedeflemeli. KOBY’lerin sunacaklary projeler ile finansman alabilece?i faaliyetlerin bazylary ise ?öyle:

-Yeni ekipman ve/veya makine tedarik ve montajy yatyrym maliyetleri,

-Yazylym ve lisans ücretleri dahil olmak üzere, modern teknoloji edinilmesi için yapylan harcamalar ve bunlarla ilgili e?itim maliyetleri,

-Ekipman ve bilgi teknolojisi tedari?i ile ilgili teyit ve di?er i?lerinin maliyeti,

-Proje kapsamyndaki yatyrym (örne?in, ekipman tedari?i) ile ilgili in?aat i?leri ve depolama tesislerinin tevsi/yslah i?lerinin maliyeti,

-Projedeki yatyrymla ilgili ula?tyrma araçlary maliyeti (kamyonet, minibüs vb.),

-Otel ve kiralyk odalar, pansiyonlar, yurtlar ve misafirhane tesislerinin yenilenmesi, in?aaty veya eski geleneksel binalaryn turizm amacy ile kullanylmak üzere restorasyon ve rehabilitasyonu ile ilgili maliyetler,

-Proje uygulamasy için gerekli olan, maddi olmayan yatyrym maliyetleri; küçük çaply e?itim ve teknik yardym/dany?manlyk hizmetleri, izinler/lisanslar, tasarymlar, bro?ürler, vb. Ayryntyly bilgi için: www.dpt.gov.tr

KOBY’ler Hibe Programlaryna Nasyl Ba?vuracaklar?
DPT tarafyndan yapylan teklif ça?rysy ile KOBY’lere yakla?yk 3 aylyk bir ba?vuru süresi verildi. Yapylacak teklif ça?rysy kapsamynda KOBY’lerin hazyrlayaca?y projeler için standart bir ba?vuru formu ile ek belgeler ve hazyrlanacak projelere destek sa?lamak üzere bir proje ba?vuru rehberi yayynlandy. (Ba?vuru için her türlü belgeye www.dpt.gov.tr adresinden ula?ylabilir). Rehberde hazyrlanacak projeler için gerekli her türlü kural, yöntem ve detaylar ile ba?vuru tarihi belirtildi. Ancak, ba?vuru için dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Ba?vurular hibe deste?i sa?layacak kurulu? olan DPT Müste?arly?y’na de?il AB hibelerinin uygulanmasy konusunda görevli olan Merkezi Finans ve Yhale Birimi’ne yapylacak.

Trabzon Bölgesel Kalkynma Programy
2007 yyly sonuna kadar uygulanacak Bölgesel Kalkynma Projelerinin sonuncusu Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümü?hane illerini kapsyyor. Söz konusu 6 ilde faaliyet gösteren KOBY’lere ayrylan toplam kaynak ise 9,2 milyon euro. Bu program kapsamynda KOBY’lere 100.000 euro’ya kadar destek sa?lanmasy planlanyyor. Söz konusu Bölgesel Kalkynma Programy uygulanmasyna 2007 yylynyn ilk yarysynda geçilmesine karar verildi. Dolayysyyla, önümüzdeki dönemde bu illerdeki KOBY’ler için hibe imkany bulunuyor. Bu illerde faaliyet gösteren KOBY’lerin programy takip etmeleri gerekiyor. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümü?hane Bölgesel Kalkynma Programy kapsamynda KOBY’lere sa?lanacak hibeler ile ilgili çaly?malaryn 2007 yylynyn ilk yarysynda yapylmasy planlanyyor.

Kaynak:Kobifinans Dergisi 11.Sayy

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com