4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 
Dünyada siyasi synyrlaryn yeniden yapylanmasy, do?u blokunun çökü?ü, yeni tüketici pazarlarynyn açylmasy, ticari bloklaryn kurulmasy, ticaret anla?malary ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurulu?u, ihracat için yeni fyrsatlar yaratmy?tyr. Daha ucuz, daha hyzly ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya çykmasyny sa?layan teknolojiye dünya genelinde ula?ylabilir olmasy dünya ekonomisini etkilemi?, günümüzde ekonomi küreselle?mi?tir. Daha önceleri az geli?mi? ülkeler grubunda olan ülkeler, dünyada haberle?me sistemleri a?ynyn geni?lemesi, televizyon, basyly yayyn ve elektronik ortam vasytasyyla bilgiye ula?abilme alanlarynda ya?anan patlama sayesinde, geli?mi? ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmi?lerdir. Bu ülkeler ve firmalary açysyndan dü?ünüldü?ünde, dünya pazarlarynda olu?an olanaklary kendi yararlaryna kullanmak için böylesine uygun bir dönem hiç olmamy?tyr. Dolayysyyla, a?a?yda belirtilen nedenlerden dolayy, ihracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarynyn büyümesi ve rekabet gücünü artyrmasy bakymyndan önem arz etmektedir.

Saty? ve karlary artyrmak: E?er firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancy pazarlara girmesi muhtemelen karlyly?y artyracaktyr.

Dünya pazarlaryndan pay almak: Dy? pazarlara açylan firma, rakiplerinin dy? pazarlarda pay almak için neler yaptyklaryny ve pazarlama stratejilerini ö?renecektir.

Yç pazara olan ba?ymlyly?y azaltmak: Firma dy? pazarlara açylarak, pazarlama gücünü artyracak ve iç pazardaki mü?terilere olan ba?ymlyly?yny azaltacaktyr.

Pazar dalgalanmalaryny dengede tutmak: Firma dünya pazarlaryna açylarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve de?i?en tüketici taleplerinin yaratty?y baskydan kurtulacaktyr.

Fazla üretim kapasitesini satmak: Yhracat yaparak, kapasite kullanym orany ve üretim vardiyalarynyn süresi artyrylabilir. Böylece ortalama birim maliyetler de azalmy? ve ölçek ekonomisine ula?ylmy? olunur.

Rekabet gücünü artyrmak: Yhracat, bir firmanyn ve bir ülkenin rekabet gücünü artyrmaktadyr. Firma yeni teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyarak yarar sa?larken, ülke de ticaret dengesinin iyile?mesinden fayda sa?layacaktyr.

Ystihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracaty, yeni i? olanaklary yaratacak, i?sizli?i azaltacaktyr.

Dy? ticaret açy?ynyn azalmasyna yardymcy olmak: Ythalatyn ihracattan yüksek olmasy durumlarynda olu?an dy? ticaret açy?ynyn azalmasyna katkyda bulunacaktyr.

Yhracatla ilgili uzmanlara ula?abilmek: Pek çok firmanyn ihracat yapmama karary, bilinmeyenin yaratty?y korkuya dayanmaktadyr. Ülkedeki ticareti geli?tirme kurulu?lary, dy? pazarlara henüz girmemi? olan ?irketlere yardym etmek için kurulmu?tur. Bu kurulu?lar, ihracat sürecinin her a?amasynda firmalara yardymcy olmaktadyr.

Kaynak: www.igeme.org.tr

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com