4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y

LİFOS MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

 
Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyor?
 
En geni? anlamda ihracat, bir ülke synyrlary içerisinde serbest dola?ymda bulunan (bu ülkede yeti?en, üretilen, veya ba?ka ülkelerden ithal edilmi?) mallaryn ve hizmetlerin ba?ka ülkelere satylmasy/gönderilmesi anlamyna geliyor. Dar anlamda ise, yabancylara ya da Türkiye dy?ynda yerle?ik Türklere yapylan mal saty?laryny ve sözkonusu mallaryn bu amaçla yurtdy?yna gönderilmesini ifade ediyor.

Fiili Yhracat: Yhraç konusu malyn gümrük mevzuaty hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapylyp ta?yta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kysym kysym gelmekte olan dökme ve di?er e?yada yüklemenin tamamlanmasy veya gümrük mevzuatynca fiili ihracat olarak kabul edilecek di?er çyky?lary ifade etmektedir.

Bir saty?yn ihracat sayylabilmesi için ?u özelliklere sahip olmasy gerekli:

-Saty?laryn yabancy bir ülkeye yapylmasy
Yki tarafly ve çok tarafly ticaret anla?malary ile getirilen ko?ullara uyum yükümlülü?ü
-Aly?veri?te bir yabancy paranyn sözkonusu olmasy
-Mallaryn ta?ynmasy
-Malyn vary? ülkesine ithal edilmesi ile ilgili gümrük vergisi, katma de?er vergisi ve varsa ba?ka türlü vergiler ve di?er ithalat formaliteleri
-Malyn çyky? yerinden vary? yerine kadar maruz kalabilece?i risklere kar?y sigorta edilmesi, ödemelerde/bedellerin tahsilinde bankacylyk sisteminin devreye girmesi
-Yhracat desteklerinden yararlanabilmek için gerekli ko?ullara uyum

Kapsamynyn bu kadar geni? olmasy nedeniyle, dünyanyn bütün ülkelerinde, ihracat mevzuaty, gümrük mevzuaty, kambiyo mevzuaty, standardizasyon mevzuaty, te?vik mevzuaty, katma de?er vergisi mevzuaty gibi birçok ba?layycy mevzuat tarafyndan ayryntyly bir ?ekilde düzenleniyor. Bütün ülkeler (özellikle Dünya Ticaret Örgütü ve di?er uluslararasy örgütlere üye olan ülkeler) bu tür mevzuat düzenlemelerinde, iki tarafly ya da çok tarafly ticaret anla?malary ve uluslararasy ticari teamüllere uygun hareket etme gayreti içerisinde oluyor.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com