4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
.: Dany?manlyk
 LYFOS Dany?manlyk, profesyonel dany?manlyk ve e?itim hizmetlerinde inovasyonu daima ön planda tutmaktadyr. Dany?manlyk hizmetlerimiz bireysel ve kurum
 
.: Marka
 Türk Marka Hukukunda markanyn ne oldu?u konusunda belirleyici kesin bir tanym yapylmamy?tyr. Ancak örnekleme yoluyla markanyn içerece?i unsurlar belir
 
.: Patent ve Faydaly Model
 PATENT


Bir bulu? için bulu? sahibine devlet tarafyndan verilen bir patent,bulu? sahibinin izni olmadan ba?kalarynyn bulu?u üretmesi
 
.: Endüstriyel Tasarym
 
 
.: TSE Belgeleri
 TSE BELGESY

Türk Standardlaryna Uygunluk Belgesi; Türk Standardy bulunan konularda, Ymalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmy? firma
 
.: Barkod
 Rakamlary yada alfanümerik karakterleri temsil eden, de?i?ik geni?liklerde bir dizi dik çizgiler ve bo?luklardyr. Barkod çizgi ve bo?luk geni?liklerin
 
.: Kapasite Raporu
 Sanayi Odalaryna kaydolarak sanayi kurulu?u niteli?i kazanan özel veya tüzel ki?iliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularyny ve yyllyk üretim kapa
 
.: Kobi Ar-Ge Programlary
 TÜBYTAK SANAYY AR-GE PROJELERY DESTEKLEME PROGRAMI
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programy, 1995 yylyndan beri TÜBYTAK ile Dy? Ticaret Müste?ar
 
.: AB Hibe Programlary
 
 
.: Garanti Belgeleri
 Garanti Belgesi Nedir?

Ymalatçy – üretici veya ithalatçylaryn, sattyklary, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen
 
.: Kyrsal Kalkynma Fonlary
 
 
.: Bölgesel Kalkynma Fonlary
 
 
.: KOSGEB Destekleri
 KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarynyn kar?ylanmasynda küçük ve orta ölçekli sanayi i?letmelerinin payyny ve etkinli?ini artyrmak, rekabe
 
.: DTM Destekleri
 
 
.: Saty? Sonrasy Hizmet Yeterlilik
 Saty? Sonrasy Hizmetleri nedir?

Ymalatçy - üretici ve/veya ithalatçylar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanym ö
 
.: TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarynyn ilgili Türk Standardy ve/veya Türk Standardlary Enstitüsü tarafyndan hazyrlanmy? olan krit
 
.: Teknoloji Dany?manly?y
 Kurumlar hyzla de?i?en günümüz teknolojisinde, sahip olduklary rekabet güçlerini koruyabilmek ya da arttyrabilmek için do?ru teknolojik altyapyya ve m
 
.: Sürekli Dany?manlyk
 Sürekli dany?manlyk hizmetinin amacy, bir nevi kurumunuzun aile doktoru olmaktyr. A?ryyan, do?ru çaly?mayan, hyzly refleks vermeyen organlarynyzyn iyi
 
.: GSM Raporu
 Gayri Syhhi Müesseselerin ruhsatlandyrylma i?lemleri 26.09 1995 tarih ve 22416 sayyly Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e giren Gayri Syhhi Müessese
 
.: Yatyrym Te?vik Belgesi
 Yatyrym Te?vik Belgesi tasarruflary yatyryma yönlendirmek suretiyle, katma de?eri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arasy denge
 
.: Dahilde Y?lem Belgesi
 Yhracatçylarymyzyn yurt dy?yndan temin edecekleri ihracat mamulü için gerekli olan ham madde veya yary mamul ürünleri KDV ve Gümrük Vergisi Muafiyeti
 
.: Kobi Kredi Programlary
 KOSGEB Kredileri
 
.: Çed Raporu
 ÇED; çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin, planlama a?amasyndan ba?layarak faaliyetin in?aat, i?letme ve faaliyetin sona
 
.: Y? Sa?ly?y ve Y? Güvenli?i Ythal izinleri
 Y?çi sa?ly?y ve i? güvenli?i açysyndan zararly olabilecek maddelerin ithali Çaly?ma ve Sosyal Güvenlik Bakanly?y Y?çi Sa?ly?y ve Y? Güvenli?i Merkezin
 

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com