4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Dany?manlyk
 

 
 
LYFOS Dany?manlyk, profesyonel dany?manlyk ve e?itim hizmetlerinde inovasyonu daima ön planda tutmaktadyr. Dany?manlyk hizmetlerimiz bireysel ve kurumsal mü?terilerimizin ihtiyaçlaryna yönelik olarak iki ayry katagoride projelendirilerek uygulanmaktadyr. Firmamyz, ba?ta Hazine ve Dy? Ticaret Müste?arlyklary, Sanayi ve Ticaret Bakanly?y, Türk Patent Enstitüsü olmak üzere tüm Bakanlyklar ve Resmi Kurumlardaki ithalat, ihracat, tescil vb. i?lemlerle ilgili belgeler konusunda dany?manlyk hizmeti vermektedir.

Mü?terilerimizin rekabet avantajyny korumalary ve arttyrmalary için ihtiyaç duyduklary pratik bilgiyi, tam ihtiyaç duyduklary anda ve istedikleri formatta kendilerine sunmak dany?manlyk projelerimizde temel amaçtyr.Dany?manlyk hizmetlerimizde mü?terilerimizin, geçmi?i analiz etmeleri, bugünü ?ekillendirmeleri ve gelece?e ümitle bakmalary hedeflenmektedir.Kurulu?unuzu sistem yakla?ymyyla, kültürel özelliklerini göz önüne alarak bir bütün olarak inceliyor,

Performans sorun alanlaryny, nedenleriyle birlikte kar?ylykly etkile?imleri çerçevesinde analiz ediyor ve tanymlyyor,

Bütünsel bir baky? açysyyla gereksinimleri netle?tiriyor, Gereksinimlere odakly geli?im hedeflerini belirliyor, bu hedefler do?rultusunda gerekli sistemleri kuruyor, Sistemlerin i?lerli?i ve süreklili?i için gerekli e?itimleri veriyor, bilgi transferini gerçekle?tiriyor, Yapty?ymyz periyodik izleme çaly?malary ile sistemlerin süreklili?ini sa?lyyoruz.Kurulu? sorunlaryna kalycy çözümler getirebilmek amacyyla, tany çaly?malarynda "Sorun- Neden Analizleri" yaparak, gerçek sorunlary ve bu sorunlary yaratan gerçek nedenleri belirliyoruz. Y?letme sonuçlary üzerinde ölçülebilir etkileri olan çözümler geli?tirebilmek için sizinle yakyn bir çaly?ma ortamy yaratyyoruz. I?birli?i sürecinin sa?lady?y sinerji ile yaratycy, kurulu?unuzun özgün ko?ullary çerçevesinde uygulanabilir ve etkili çözüm önerileri geli?tiriyoruz.

Çözüm önerilerimizi, uygulamalaryn etkinli?ini sa?layacak biçimde önceliklendiriyor, a?amaly bir uygulama plany hazyrlyyoruz. Her a?amada ula?ylan sonuçlarla, bir sonraki a?amayy besliyor ve yönlendiriyoruz.Dany?manlyk çaly?malarymyzy, kurulu? çaly?anlaryndan olu?an bir ekiple birlikte yürütüyoruz. Gerekli bilgilerle donatarak yeti?tirdi?imiz ekipler kurulu? içinde uygulamalary izliyor, gerekti?inde, de?i?en ko?ullara uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapabiliyorlar. Bilgi ve deneyimlerimizi kurulu?unuza transfer ederek, kurulu?a dany?manlyk aldy?y konuda kendi kendine yeterli bir nitelik kazandyryyoruz.


Dany?manlyk süreci boyunca kullandy?ymyz katylymcy yöntemlerle kurulu? içinde projeye yönelik “amaç birli?i” sa?lyyor, “sahiplenilen”, dolayysyyla “uygulanarak hedefine ula?an” projeler gerçekle?tiriyoruz.

Uygulamalaryn kalycyly?yny ve süreklili?ini sa?lamak amacyyla periyodik izleme çaly?malary yaparak, i? birli?imizi sürdürüyor, size destek vermeye devam ediyoruz.Dany?manlyk Konularymyz1-Kalite Yönetim Sistemi Dany?manly?y

2-Y? Güvenli?i Dany?manly?y ve Risk Analizi Uygulamalary

3-Sistem ve Organizasyonel Geli?tirme

4-Ynsan Kaynaklary Yönetimi

5-E?itim Dany?manly?y

6-Verimlilik Uygulamalary Projesi

7-Ar-Ge Dany?manly?y

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com