4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Garanti Belgeleri
 

 
 
Garanti Belgesi Nedir?

Ymalatçy – üretici veya ithalatçylaryn, sattyklary, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malyn garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek aryzalarynyn en az iki yyl süreyle veya özelli?i nedeniyle belirlendi?i ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile de?i?tirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildi?ini ve satycy ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Kimler Garanti Belgesi almak zorundadyr?

4077 sayyly Tüketicinin Korunmasy Hakkynda Kanun ekinde yeralan yönetmelikte geçen sanayi mallaryny imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Bakanly?a ba?vurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadyrlar. Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazyrlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satycy, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Garanti Süresi ne kadardyr?

Garanti süresi; malyn tüketiciye teslim tarihinden itibaren ba?lar ve en az iki yyl yönetmelik eki listedeki ölçü birimi ile tespit edilen de?er kadardyr.

Garanti Belgesi nasyl alynyr?

Ymalatçy- üretici veya ithalatçy firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, garanti belgelerini Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’na onaylatmak zorundadyrlar. Bakanly?yn onayy bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.Ymalatçy-üretici veya ithalatçylar bir dilekçe ekinde a?a?ydaki belgelerle birlikte ba?vururlar.

a-)Yönetmeli?e uygun ?ekilde Bakanlykça bastyrylmy? 3 adet garanti belgesi örne?i,
b-)Yetkililerin noter onayly imza sirküleri,
c-)Firmaya ait Saty? Sonrasy Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örne?i,
d-)Malyn bakym, onarym ve kullanymyny gösterir Türkçe tanytma ve kullanma kylavuzu.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi ve Vize Y?lemleri

Garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yyldyr. Garanti belgeleri onay tarihi esas alynarak, iki yylda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasyny müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptyrylmayan belgeler geçersiz sayylyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com