4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
KOSGEB Destekleri
 

 
 
KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarynyn kar?ylanmasynda küçük ve orta ölçekli sanayi i?letmelerinin payyny ve etkinli?ini artyrmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geli?melere uygun biçimde gerçekle?tirmek amacyyla destek modelleri geli?tirmi?tir.

Destek modellerinin etkinli?inin artyrylmasy için 2005 yylynda "Stratejik Yol Haritasy" çaly?malary ba?latylmy?tyr.

Stratejik Yol Haritasy Nedir?

KOSGEB desteklerinin daha etkin olmasy ve i?letmelere katkysynyn artyrylmasy amacyyla 2005 yylyndan itibaren desteklerin ‘Stratejik Yol Haritasy’na dayaly verilmesi uygulamasyna geçilmi?tir. Bu uygulamanyn temel amacy i?letmelerin gelecek üç yyl ile ilgili zaman zaman olu?turduklary planlamalary basit bir mekanizma ile yazyly hale getirmelerinin sa?lanmasydyr. Böylece i?letmelerin KOSGEB’den alabilecekleri desteklerin nitelik ve zamanlamasynyn en fazla fayda sa?layacak ?ekilde planlanmasy sa?lanmy? olacaktyr.


KYMLER DESTEK ALABYLYR?

1- 250 arasynda çaly?any olan,
2- Ymalat sanayinde faaliyet gösteren,
3- Yyllyk net saty? hasylaty ya da mali bilançosu 25.000.000 (Yirmibe?milyon) YTL'yi a?mayan,
yasal KOBY tanymyna uyan tüm i?letmeler yararlanabilir.

Ancak sermayesinin %25'inden fazlasy büyük i?letmelere veya birden fazla kamu kurum veya kurulu?a ait olmasy halinde bu i?letme KOBY tanymyndan çykar. Orta?y giri?im sermayesi ?irketi olan i?letmeler bu kapsam dy?yndadyr.


NASIL KOSGEB ÜYESY OLUNUR?


BA?VURU

Öncelikle destek.kosgeb.gov.tr adresindeki “ba?vuru” kysmyndan gerekli bilgi giri?lerinizi yapmalysynyz. Ba?vuru kysmynda belirtti?iniz e-posta adresinize bir e-posta gelecektir. Gelecek olan e-posta’da firmanyza ait “Firma kodu” ve “Firma ?ifreniz” olacaktyr. Bu kod ve ?ifreyi kaydediniz. E?eron gün içinde e-posta size ula?mady ise e-posta adresinizde problem varsayymy ile, yeniden farkly bir e-posta adresi ile ba?vurmanyz gerekmektedir. (Hotmail, Superonline ve Mynet problemin syklykla ya?andy?y adreslerdir).

BYRYM SEÇYMY

Ykinci i?lem olarak destek.kosgeb.gov.tr (kullanycy kod ve ?ifrenizle giri? yaparak) adresindeki “YDTF ba?vurusu” linkine tyklayarak Ykitelli Y?letme Geli?tirme Merkez Müdürlü?ü’nü veya üretim yerinize en yakyn birimi seçmelisiniz. Daha sonra beyanname doldurma i?lemine ba?lamalysynyz.KOBY BEYANNAMESY

Ba?vuru formundan sonra verilen kod ve ?ifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresine giri? yapynyz. “KOBY tanymy” kysmyndan, KOBY tanymyna dair bilgilerin bulundu?u sayfanyn alt tarafyndaki “Beyannameyi doldurmaya ba?lamak için tyklayynyz” linkine tyklayyp beyannameyi doldurmalysynyz. (Önemli: Bu link satyrynyn ba?yndaki tarih kutucu?u içerisinde, 2006 yylynyn seçili olmasyna dikkat ediniz.)

KOBY Beyannamesi Doldurulurken Dikkat edilmesi gerekenler;

1. Sayfada; ?irketin ortaklyk yapysy sorgulanyr. Gerekli cevaplary veriniz.
2. Sayfada;Ylgili yylyn Net saty? hasylaty, Mali Bilanço toplam de?erleri,Toplam çaly?ylan gün sayysy ve i?letme ile ilgili bazy bilgi giri?leri yapylyr. Çaly?ylan gün sayysy kysmyny ilgili yyla ait 12 aylyk SSK tahakkuk fi?lerinin en alt kysmyndaki gün sayylary toplayarak hesaplanmalydyr. Temsil yetkilisi,üretilen ürünler ve ileti?im bilgilerini de eksiksiz doldurmalysynyz. Bu i?lemleri bitirdikten sonra en alttaki “Kaydet” butonu ile verilerinizi kaydedip bir sonraki bölüme geçiniz.
Raporlar kysmyndan; Word dokümany halinde “Beyanname çyktysy” alynyz. Firma yetkilisi tarafyndan Ya? Ka?e-Ymzaly beyanname beraberinde a?a?ydaki belgeleri ekleyerek ilgili birime ula?tyrmalysynyz.
Beyannameye EK Belgeler:

1. 2006 yylyna ait, tercihen “Kurumlar vergisi Beyannamesi” veya

“Gelir ve Bilanço Tablolary”

(Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Mü?avir yslak Ka?e-Ymzaly)

2. 2006 yylynyn her ayyna ait SSK Tahakkuk fi?leri

(Serbest Muhasebeci Mali Mü?avir yslak Ka?e-Ymzaly)

3. Ymza Sirküleri (Y?letme yslak Ka?e-Ymzaly)

4. Ticaret sicil gazetesi (Y?letme yslak Ka?e-Ymzaly)

5. Vergi Levhasy (Y?letme yslak Ka?e-Ymzaly)

6. Faaliyet Belgesi ve Kapasite Raporu (Y?letme yslak Ka?e-Ymzaly)

DYLEKÇE ÇIKTISI

Ylgili birime teslim etti?iniz KOBY beyannameniz yetkilisi tarafyndan onaylanacaktyr. Onayyn sisteme girilmesine müteakip belirtti?iniz e-posta adresinize “Randevu maili” gelecektir. Bu mail size ula?ty?y andan itibaren, destek.kosgeb.gov.tr adresinden alaca?ynyz “Dilekçe çyktysy” ny onaylayyp ilgili birime göndermelisiniz. Gönderdi?iniz dilekçe sistemden onayyny aldyktan sonra YDTF doldurma i?lemlerine ba?layabilirsiniz.

YARARLANICI DURUM TESPYT FORMU

destek.kosgeb.gov.tr adresine girerek YDTF doldurmalysynyz. YDTF de i?letmenizleilgili bütün bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmanyz i?letmenizin gurubunun do?ru belirlenmesinde önemli bir faktördür. YDTF doldururken ürünlerinizle ilgili NACE ve GTYP kodlary sorulacaktyr. E?er bilmiyorsanyz NACE kodunu http://kosgeb.gov.tr/BilgiBankasi/default.asp?Action=...&ID=62 adresinden NACE kodlary listesi.doc kysmyndan GTYP kodlaryny ise www.mevzuat.net adresinden demo bölümünden bulabilirsiniz. Doldurdu?unuz YDTF sistemden onay alynca E-posta adresinize, SWOT analizi ve Y?letmenizin hangi grupta(A,B,C,D)çykty?y mail ile bildirilecektir.

STRATEJYK YOL HARYTASI (SYH)

Sonraki adymda Stratejik Yol Haritasyny doldurmanyz gerekmektedir. SHY üç yyllyk bir faaliyet planydyr. Mevcut durumunuzu, hedeflerinizi ve KOSGEB den talep edece?iniz destekleri kapsar. SYH’nin nasyl doldurulaca?yna dair periyodik e?itimler verilmektedir.

Bu e?itimler ücretsiz olup tarih ve saatleri www.kosgeb.gov.tr adresindeki e?itim duyurulary bölümlerinde yayynlanmaktadyr. Size uygun tarihli e?itimlere katylmanyzy tavsiye ederiz. SYH’ yi tamamen ve do?ru doldurdu?unuzda, sizinle müdürlü?ümüz arasynda “GENEL SÖZLE?ME” yapylacaktyr.Bu a?amadan sonra 3 yyl boyunca KOSGEB destek, kredi ve uygulamalaryndan faydalanma süreciniz ba?lamy? olacaktyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com