4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Saty? Sonrasy Hizmet Yeterlilik
 

 
 
Saty? Sonrasy Hizmetleri nedir?

Ymalatçy - üretici ve/veya ithalatçylar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanym ömrü süresince, saty? sonrasy hizmetleri sa?lamak üzere yine ayny listede tespit edilen yer, sayy ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadyr

Servis istasyonlary, do?rudan imalatçy ve/veya ithalatçylar tarafyndan kurulabilir ya da yazyly sözle?me yapmak suretiyle önceden kurulmu? ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonlary aracyly?yyla da saty? sonrasy hizmetleri sa?lanabilir.

Saty? Sonrasy Hizmet Yeterlilik Belgesi Ba?vurusu nasyl yapylyr?

Servis istasyonlaryny çaly?tyrmak için imalatçy-üretici ve/veya ithalatçylar Sanayi ve Ticaret bakanly?y’na a?a?ydaki belgelerle birlikte ba?vurarak Saty? Sonrasy Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alyrlar.

a-)Dilekçe
b-)Bakanlykça bastyrylmy? 3 adet Saty? Sonrasy Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
c-)3 adet Servis Ystasyonlaryny Gösterir Liste
d-)Servis istasyonlarynyn; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazyrlanan hizmet standardyna veya teknik düzenlemelere uygun oldu?unu ve ayryca ba?vuruda bulunan imalatçy – üretici ve/veya ithalatçyya hizmet verebilece?ini gösterir, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi onayly sureti veya noter tasdikli örne?i
e-)Ymalatçy - üretici ve/veya ithalatçynyn noter tasdikli imza sirküleri

Ba?vuru üzerine Bakanlykça Kanun ve Yönetmeli?e uygunluk açysyndan gerekli incelemeler yapylarak yeterli görülenlere Saty? Sonrasy Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.

Saty? Sonrasy Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi ve Vize Y?lemleri

Saty? Sonrasy Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 2 yyldyr ve verili? tarihi esas alynarak her iki yylda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasyny müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptyrylmayan belgeler geçersiz sayylyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com