4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Marka
 

 
 
Türk Marka Hukukunda markanyn ne oldu?u konusunda belirleyici kesin bir tanym yapylmamy?tyr. Ancak örnekleme yoluyla markanyn içerece?i unsurlar belirlenmi?tir. Markalar ile ilgili olarak uygulanacak hukuk kayna?y 1995 tarihinde yürürlü?e giren 556 sayyly markalaryn Korunmasy Hakkyndaki kanun hükmündeki kararnamedir.

556 sayyly KHK ya göre:

Marka, bir te?ebbüsün mal veya hizmetlerini bir ba?ka te?ebbüsün mal veya hizmetlerinden ayyrt etmeyi sa?lamasy ko?uluyla, ki?i adlary dâhil, özellikle sözcükler, ?ekiller, harfler, sayylar, mallaryn biçimi veya ambalajlary gibi çizimle görüntülebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, basky yoluyla yayynlanabilen ve ço?altylabilen her türlü i?aretleri içerir.Marka, mal veya ambalajy ile tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajyn tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sa?lamaz. 556 sayyly KHK sadece tescilli markalara uygulanmaktadyr. Tescil edilmemi? ancak bir ?ekilde kullanylmakta olan markalar koruma kapsamy dy?yndadyr. Bu tür marka olarak kullanylan ibare ve isimler ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksyz rekabete ili?kin hükümlerine göre korunmaktadyr.
556 sayyly Kanun Hükmünde Kararnameye göre sistemin yürümesi için belirli unsurlar gerekmektedir.

1-) Tescil i?lemlerinde yetkili bir devlet kurumu ( Türk Patent Enstitüsü)
2-) Usulüne göre yetkilendirilmi? marka vekilleri
3-) Yhtisas mahkemeleri

Bu üçlü sistem kurulmadykça sistemin tam olarak i?lemesi mümkün de?ildir. 556 sayyly KHK ile MARKA VEKYLLY?Y ortaya çykmy? ve marka vekilli?i bir meslek olarak kabul edilmi?tir. Yhtisas gerektiren bir i?lem olan marka müracaatynda bir vekille çaly?mak her zaman için yararly olmaktadyr.

Neden Marka Tescili : Günümüzde markalar somut varlyklardan daha de?erli hale gelmi?tir. Öyle ki ?irketlerin güçleri sahip olduklary maddi varlyklardan ziyade artyk markalarynyn de?erleri ile ölçülmektedir. De?er ta?yyan her ?ey gibi markalaryn da korunmasy gereklidir. Markanyn korumasy elbetteki onun sahibi adyna tescil edilmesi ile ba?lar. Marka korumasy hemen hemen dünyanyn tüm ülkesinde Türkiye'nin de 1930 yylynda imza aty?y "Paris Anla?masy" kriterlerine göre korunur. Türkiye'de markalar, Paris Anla?masyna uygun olarak hazyrlanmy? olan ve 1995 yylyndan itibaren yürürlükte olan 556 sayyly kanun hükmünde kararnameye göre korunur. Gerek üretim, gerekse hizmet i?letmeleri ürün veya hizmetlerini ayyrt etmek için kullandyklary markalary bir ba?kasy tarafyndan taklit edilmemesi için onlary "marka tescili" ile koruma altyna almalydyrlar. Marka tescili; kullanylan isim, logo veya ayyrt edici i?aretin birebir aynysynyn veya benzerlerinin kullanylmasyny engelleyen en önemli ve güçlü kanuni yoldur.

Marka Tescilinde Kritik Konular :

Marka tescilindeki amaç markanyn korunmasydyr. Korumanyn iyi olabilmesi için marka olarak tescil edilmek istenen i?aretin ayyrt edici olmasy bir zorunluluktur. Buna göre, üzerinde çaly?ylan i?aretin ayyrt edici bir i?aret olmasynyn en ba?tan sa?lanmasy gerekmektedir. Aksi durum i?aretin tesciline engel olaca?y gibi bir ?ekilde söz konusu i?aret tescil edilse dahi üzerinde kullanylaca?y ürün veya hizmetleri piyasada mevcut ürün yada hizmetlerden ayyrt etmesi sa?lanmy? olmayaca?yndan markadan beklenilen hukuki ve ekonomik yararlar sa?lanamayacaktyr. Bundan dolayy marka tescili için ba?vuru yapylacak markalaryn i?letmenin orta ve uzun vadeli planlary da gözetilerek iyi belirlenmesi gereklidir.

Marka Tescil Ba?vurusundan Önce Marka Olu?turma :

Genel anlamda ayyrt edici niteli?e sahip olan ve basky ile ço?altylabilen her türlü i?aret marka olabilir. Fakat günümüzde gittikçe büyük önem kazanan, hatta ?irketlerin en önemli de?erlinin ba?ynda olan markalaryn seçimi, hem marka kanunlary açysyndan, hem de pazarlamanyn bir parçasy olan markala?ma kriterleri açysyndan önemli bir ba?langyçtyr. Bu nedenle marka olu?turmanyn ba?langycy olan isim belirleme veya logo belirleme de a?a?ydaki konulara dikkat
edilmelidir.Seçilecek marka en temel olarak iyi bir pazarlama stratejisi belirlenerek seçilmelidir. Pazarlama stratejisinde; üretilecek ürün veya hizmet, rakipler ve markalary, rakiplerin pazar paylary, hedef kitle, gelecek dönemle ilgili marka geni?letme veya güçlendirme politikalary gibi kriterler göz önüne alynmalydyr. Seçilecek markalar Türkiye'de kullanylacaksa 556 sayyly markalaryn korunmasy hakkyndaki kanun hükmündeki kararnameye göre analiz edilmelidir. Koruma sa?lamayacak markalaryn seçimi bo?a yapylan yatyrymdyr. Seçilecek markalar pratik anlamda tescili mümkün olsa da piyasada özellikle o sektörde kullanylan markalara benzememeli, onlaryn ününden yararlanyp markala?ma yoluna gidilmemelidir. Benzer markalar normal ?artlarda tescil edilemezse dahi, teori ve uygulamalardaki açyklyklardan dolayy tescil edilebilir. Fakat bu yol markala?ma için uygun bir yol de?ildir. Do?ru yol ürün ve hizmetlerde oldu?u gibi isim veya i?aretlerde de farklylyk olu?turmaktyr. Seçilecek markalar e?er Türkiye'de tescil edilecek ve kullanylacaksa öncelikle Türkiye'de marka benzerlik ara?tyrmasy yapylmalydyr. Marka benzerlik ara?tyrmasy sonucu benzer markalar varsa marka uzmanlary ve marka vekillerinden tescil edilebilirlik yorumu istenmelidir. Seçilecek markalar e?er yurt dy?ynda da kullanylacaksa (orta veya uzun vadeli planlar dahil) yurt dy?y ara?tyrma i?lemleri de yapylmalydyr. Marka ara?tyrma sonucunda yapylan kanun ve uygulamalar açysyndan analiz etme i?leminden sonra tescil imkany olabilen markalar tescil için ba?vurulmalydyr.

Marka Tescilinde Vekil ve Dany?man Seçimi :

Marka tescili genel olarak çerçevesi kanuni synyrlarla belirlenmi? bir i?lemdir. Normal ?artlarda ticaret ve sanayi ile u?ra?an bir i?letme marka tescil ba?vurusunda bulunabilir ve i?lemleri kendisi takip ederek markasyny tescil ettirebilir. Fakat ?urasy unutulmamalydyr ki marka tescili markala?ma stratejisinin önemli bir parçasy, hatta temeli sayylabilir. Seçilecek markanyn yanly? seçilmesi, resmi i?lemlerde bilgi eksikli?inden veya ki?isel ihmalkarlyktan dolayy hak kayby, gelen itirazlara cevap verilememesi veya red kararlaryna itiraz edilememesi gibi sebeplerden dolayy markanyn tescil edilememesi veya eksik bir koruma elde edilmesi mümkündür. Bu ise gelecekte tüm yatyrymlaryn üzerine yapylaca?y markanyn risk altynda olmasy anlamyna gelir. Markalaryn tescil öncesi ara?tyrma veya tescil i?lemleri esnasynda konu hakkynda teorik ve pratik olarak bilgili, teknik donanyma sahip, hyzly müdahale yapabilecek teknik yapyya sahip, kurumsal vekillerle çaly?ylmasy önerilir. Marka ile ilgili tüm i?lemleri kendi bünyesinde yapan firmalar büyük ölçekli (örne?in grup ?irketleri) firmalardyr. Bu firmalar i?lemlerini kendi bünyelerinde olu?turacaklary synai mülkiyet departmanlary ile yapabililer. Bu firmalaryn dy?yndaki firmalaryn tümünün bir vekil kurulu?u ile çaly?masy tavsiye edilir. Firmalaryn synai haklaryn yönetimi ile ilgili tüm i?lemleri, yani; ara?tyrma, ba?vuru ve izleme gibi i?lemleri kendi bünyelerinde yapmalary konunun uzmanlyk, tecrübe ve teknik donanym gerektirmesinden dolayy hem çok maliyetli, hem de çok zordur. Dolayysy ile typky mali dany?manlyk, hukuk dany?manly?y, yönetim dany?manly?y konularynda aldy?y hizmetler gibi vekillerden de dany?manlyk almasy gereklidir.

Marka Koruma Süresi:

Tescil edilen markalar 10 yyl süreyle korunur. Onuncu yylda markalar yenilenebilir ve marka sahibi firma ya?ady?y sürece (markanyn da ya?amasy istenirse) 10 yylda bir yenilenerek korumasy süresiz olarak uzatylabilir. Markalaryn tescilinden sonra tescil edildi?i gibi 5 yyl içinde kullanylmasy gereklidir.

Marka Tescilinde Koruma Alanlary, Hedef Pazarlar :

Markalar Türkiye'nin de 1930 yylynda imza atty?y uluslar arasy Paris anla?masyna göre sadece tescil edildikleri ülkelerde korunurlar. Firmalar ihracat yaptyklary veya stratejik planlarynda kullanmayy dü?ündükleri markalary Pazar alanlarynda veya ilerde Pazar olany olabilecek ülkelerde tescil ettirmesi gerekir. Normal ?artlarda ba?ka ülkelerde tescil i?lemi için o ülkenin bir marka vekili ile çaly?yp o ülkeye klasik anlamada marka tescil ba?vurusu yapmak gerekir. Bu i?lemi kolayla?tyran sistemler günümüzde uluslar arasy anla?malar sayesinde vardyr. Bu anla?malardan en önemlisi Türkiye'nin de üye oldu?u Madrid Protokolüdür. Madrid Protokolü sayesinde markanyn tescil edilmesi istenen ülkelerde toplu bir ba?vuru ile daha dü?ük maliyetlerle sa?lanabilmektedir. Madrid protokolüne üye olmayan ülkelerdeki marka korumasy, klasik anlamda o ülkelere ba?vuru yapmakla mümkündür. Unutulmamasy gereken bir konu typky yurt içinde oldu?u gibi yurt dy?ynda da marka tescili yapmadan önce "yurt dy?y marka ön ara?tyrmasy" yaptyryp markanyn tescil edilebilirlik bakymyndan risk analizi yapylmasy gereklidir.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com