4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Teknoloji Dany?manly?y
 

 
 
Kurumlar hyzla de?i?en günümüz teknolojisinde, sahip olduklary rekabet güçlerini koruyabilmek ya da arttyrabilmek için do?ru teknolojik altyapyya ve mimariye sahip olmalary gerekmektedir.Sektörel teknoloji analizleri ile belirlenecek stratejiler do?rultusunda kurumlara en uygun teknoloji ürünlerini tasarlama hizmetleri sunuyoruz. Elektronik sektöründe mikrodenetleyici - mikroi?lemci tabanly sistemler üzerine ara?tyrma, geli?tirme, tasarym ve projelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir Y?letmenizin teknoloji ihtiyaçlary çok yüksek oldu?unda ve pazarda mevcut ürünlerle bu ihtiyaçlarynyza kar?ylayamady?ynyzda sundu?umuz bu ar-ge hizmeti akademisyenlerden olu?an bir kadro tarafyndan yönetilmektedir.Ülkemizde yok denebilecek kadar az olan Ar-Ge çaly?malarynyn sebep oldu?u ihtiyaca cevap vermek amacyyla uzmanla?ty?ymyz elektronik Ar-Ge projelerimiz ile Türkiye’de ilklere imza atmakta ve ülkemizin rekabet gücünü arttyrmaktayyz.Ar-ge faaliyetlerimiz dy?ynda kurumlaryn i? süreçleri ile uyumlu, geni?leyebilir bilgi teknolojisi sistemleri tasarymyna dayaly, mevcut bilgi - i?lem altyapysyny en etkin biçimde kullanacak ?ekilde yapylandyrylmy? web tabanly yönetim sistemleri kuruyoruz. Statik olmayan, esnek bir yapyya sahip, web üzerinden yönetilecek bu veritabany kullanycylaryn ve sistem yöneticilerinin gerek içerik yönetimi ve kurum içi/dy?y haberle?me, gerekse i?lerine yönelik uygulama gereksinimlerini tek bir ekosistemde toplar.Üretti?imiz çözümler tamamiyle mü?teriye özel tasarlanmy? bir yapydadyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com