4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Sürekli Dany?manlyk
 

 
 
Sürekli dany?manlyk hizmetinin amacy, bir nevi kurumunuzun aile doktoru olmaktyr. A?ryyan, do?ru çaly?mayan, hyzly refleks vermeyen organlarynyzyn iyile?mesi yönünde çaly?malar yapmaktyr. Ve bu çaly?malary süreklilik esasyna dayandyrmaktyr. Günümüz rekabet ko?ullarynda de?i?imi ve geli?imi kurumu lehine bir araç olarak kullanabilme yetene?ine sahip olanlar ayakta kalmayy ba?aracaktyr. Bir çok farkly bedende bir çok farkly hastaly?a sorunsuz çözümler bulmu? LYFOS Dany?malyk ile kurumunuzun gelecekteki bir gün hayalini kurdu?unuz resminizin içine bir çok renk daha katyn.Sürekli dany?manlyk hizmetimizin kapsamyna giren uygulamalarymyz ile sürekli dany?manlyk hizmetinin bir firmaya neler kazandyrabilece?ini çok kysa zaman içerisinde göreceksiniz.Firmanyzda uygulamy? oldu?umuz yönetim sistemlerinin, geli?mesi, ve yeni sistemlerin eklenmesi ihtiyaçlarynyn tespiti ve revizyonlaryn uygulanmasy.

Firmanyn ürün / hizmet çe?idi, üretim / hizmet metodu, proses geli?imi ve makine / teknoloji transferi gibi de?i?mekte ve geli?mekte olan faaliyetlerinin yenilenme ihtiyaçlarynyn tespiti ve sisteme aktarylmasy.

Firma personelinin yenilenme ve e?itim ihtiyaçlarynyn tespiti ve gere?i görüldü?ü takdirde tüm personele veya sadece yönetim ve karar alma sürecinde bulunan çaly?anlara, ki?isel geli?imi, mesleki ve teknik bilgi e?itimlerinin verilmesi.

De?i?en firma ismi, adresi, logosu, yönetimi veya organizasyonel yapysy gibi firmanyzyn kurumsal olu?umu ile ilgili geli?melerin, piyasa ?artlaryny da gözönünde bulundurarak yönlendirilmesi, ve kontrolünün sa?lanmasy.

De?i?im süreci kurumunuzda olabilecek sermaye yapysy farklyla?masy, yeni pazar açylymlary ve sektör ilavesi gibi firma gelece?i açysyndan en üst düzeyde önem arz eden kararlaryn alynmasy sürecinde, bilimsel, entellektüel, tecrübeli ve akademik bir baky? açysyyla destek verilmesi.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com