4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
GSM Raporu
 

 
 
Gayri Syhhi Müesseselerin ruhsatlandyrylma i?lemleri 26.09 1995 tarih ve 22416 sayyly Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e giren Gayri Syhhi Müessese Yönetmeli?i'ne göre yapylmaktadyr. Gayri Syhhi Müesseseler 1.2.ve 3.Synyf olmak üzere üç gruba ayrylyr.1.Synyf G.S.M ruhsaty Sa?lyk Bakanly?ynca,

2.Synyf G.S.M. ruhsaty Valiliklerce,

3.Synyf G.S.M. ruhsaty Merkez ilçe synyrlary içinde ve di?er ilçelerde Kaymakamlyklarca verilmektedir.1.Synyf G.S.M.lerden "yer seçim izni" , "tesis izni" ve "açylma ruhsaty" ile ilgili belgeleri tamamlamalary istenir.Tamamlanan belgeler ile ba?layan süreç Sa?lyk Müdürünün teklifi Valili?in uygun görü?ü ile Bakanly?a göndermesi ile devam eder.Bakanlykça uygun görürse G.S.M Yzni Ruhsaty belgesi düzenlenir.2. ve 3. Synyf G.S.M ler ise daha az sayyda belge ve daha az sayyda bürokratik i?lem ile izinlerini alabilirler.Dany?manly?yny verdi?imiz G.S.M Raporu Dany?manly?y Kapsamy, izin için gerekli belgelerin belirlenmesi, firma analizi neticesinde belgelerin hazyrlanmasy ve ba?vuru ile ba?layan bürokratik i?lemler sürecinin hyzlandyrylmasy faaliyetlerini kapsar.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com