4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Yatyrym Te?vik Belgesi
 

 
 
Yatyrym Te?vik Belgesi tasarruflary yatyryma yönlendirmek suretiyle, katma de?eri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arasy dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arasy rekabet gücü sa?lamak için yatyrymlaryn devlet tarafyndan desteklenmesi amacyyla verilen bir belgedir. Yatyrym Te?vik Belgesi alynmasy Devlet tarafyndan, yatyrymcyya kredi verilece?i anlamyna gelmez. Hazine Müste?arly?y tarafyndan Yatyrym Te?vik Belgesi verilmesi, yatyrymy yapan ?irkete a?a?yda detaylandyraca?ymyz hususlarda avantajlar sa?lar. KOBY Yatyrym Te?vik belgesi ve Ara?tyrma-geli?tirme yatyrymlary, teknopark ve teknoparklarda yapylacak yatyrymlar, çevre korumaya yönelik yatyrymlar, hammaddelerini sözle?meli üretim modeli ile temin eden tarymsal sanayi yatyrymlary, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara?tyrma kurumu tarafyndan belirlenen öncelikli teknoloji alanyndaki yatyrymlar, Bölgesel geli?meye yönelik yatyrymlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden olu?an organize küçük sanayi bölgelerine ta?ynacak yatyrymlar hariç,(Fon Kaynakly Kredi olana?y mevcuttur.) Yatyrym Te?vik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamyna gelmemektedir. Ancak yatyrymcynyn kasasyndan büyük miktarlarda nakit para çykmasyny önleyen tedbirlerden olu?ur. Yatyrym yapan ve yapty?y yatyrymlaryn karakteristi?i Yatyrym Te?vik Mevzuatyna uygun olan her yatyrymcynyn yatyrym te?vik belgesi alarak devlet yardymlaryndan faydalanmasy en do?al hakkydyr. Te?vik Belgesi sahibi olarak yapylacak yatyrymda hem ulusal hem uluslar arasy pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmi? olacaktyr.YATIRIM TE?VYK BELGESY NE GYBY FAYDALAR SA?LAR ?Yatyrymlara devletçe sa?lanabilecek destek unsurlary ?unlardyr;Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu Ystisnasy

Yatyrym Te?vik Belgesi kapsamyndaki makine ve teçhizat (hammadde, aramaly ve i?letme malzemeleri hariç) ithalaty yürürlükteki ithalat Rejimi Karary gere?ince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu’ndan istisnadyr. Te?vik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatynda %100 gümrük muafiyeti uygulanyr. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu Ystisnasyndan yararlanabilmek için, (Müste?arlyktan teminat kar?yly?ynda çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatyrymyn te?vik belgesine ba?lanmasy ve söz konusu makine ve teçhizatyn ithal listede yer almasy gerekir.Yatyrym Yndirimi

Yatyrym yeri ve yöre ayyrym olmaksyzyn Bina in?aat, Makine ve Teçhizat harcamalarynyzy, yeniden de?erleme arty?laryny ekleyerek, %19,8 stopaj ödemeden kurumlar vergisi matrahyndan %40 oranynda dü?ebilirsiniz.

(Yatyrym indirimi, Yatyrym Te?vik Belgesi kapsamyndan çykarylmy?tyr)Katma De?er Vergisi Ystisnasy

Te?vik Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yerli listeler için yurtiçinde imal edilmi? olan makine ve teçhizattan Müste?arlykça proje bazynda uygun görülenlerin Katma De?er Vergileri makine alymy esnasynda ödenmeyecektirFon’dan Kredi Tahsisi

Ara?tyrma-geli?tirme yatyrymlary, teknopark ve teknoparklarda yapylacak yatyrymlar, çevre korumaya yönelik yatyrymlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara?tyrma Kurumu tarafyndan belirlenen öncelikli teknoloji alanyndaki yatyrymlar, bölgesel geli?meye yönelik yatyrymlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden olu?an organize küçük sanayi bölgelerine ta?ynacak yatyrymlar için Fon’dan kredi tahsisi yapylabilir.Vergi, Resim ve Harç Ystisnasy

Te?vik Belgesine ba?ly yatyrymyn tamamlanmasyndan itibaren 2 yyl içinde asgari miktarda (1.000 $) ihracat yapaca?yna dair taahhütte bulunmasy kaydyyla;?irket Kurulu?u

Yatyrym termin süresi içinde kalynmak kaydyyla te?vik belgesinde öngörülen özkaynak tutaryny geçmemek üzere sermaye artyrymy,

Te?vik belgesinde öngörülen yabancy kaynak tutaryny geçmemek üzere bir yyl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da dy?yndan sa?lanacak yatyrym kredilerinin alynmasy ve geri ödenmesi,

Te?vik Belgeli yatyryma ili?kin gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni haklaryn ayni sermaye olarak konulmasy halinde bunlaryn ?irket adyna tapuya tescil,

Y?lemleri ve bu i?lerle ilgili olarak düzenlenecek ka?ytlar Damga vergisi ve harçlardan istisna edilir.

Te?vik belgesinde öngörülen destek unsurlarynyn ilgili kurum ve kurulu?lar ile bankalar tarafyndan uygulanmasy zorunludur.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com