4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Çed Raporu
 

 
 
ÇED; çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin, planlama a?amasyndan ba?layarak faaliyetin in?aat, i?letme ve faaliyetin sona erdirilmesinden sonra meydana gelebilecek etkilerinin, proje hakkynda karar alynmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle tahmin edilmesi, olumsuz etkilerinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin tespiti ile projenin tüm uygulama a?amalarynda bu etkilerin ve tedbirlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir.<

ÇED Raporu ve Süreci

Gerçekle?tirmeyi planladyklary faaliyetleri sonucu, çevre sorunlaryna yol açabilecek kurum, kurulu? ve i?letmelerin çevreye yapabilece?i tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek artyk ve atyklaryn ne ?ekilde zararsyz hale getirilece?ini ve bu hususta alynacak tedbirleri belirten rapordur.

ÇED Yönetmeli?ine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kurulu? ve i?letmeler özelliklerine göre iki gruba ayrylmy?tyr. Birinci grupta yönetmeli?in EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlykça "ÇED Gerekli"dir karary verilen bir proje için özel bir formata göre hazyrlanacak ÇED Raporu yer alyr. Ykinci grupta ise, yönetmeli?in EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasynyn gerekli olup olmady?ynyn belirlenmesi amacyyla sürdürülecek çaly?malary içeren ÇED Ön Ara?tyrmasy Raporu bulnmakta olup yönetmeli?in EK-2 listesinde yer alan bu faaliyetler için de ÇED Ön Ara?tyrma Raporu hazyrlanyp Valilikçe Bakanly?a iletilir. Bakanlyk tarafyndan "ÇED Gerekli" veya "ÇED Gerekli De?ildir" kararynyn alynmasy gerekir.

ÇED Raporu ve ÇED Ön Ara?tyrma Raporu gerektiren faaliyetler için Bakanlyk planlanan faaliyetin belirtilen yerde gerçekle?tirilmesinin Mevzuat açysyndan uygun olup olmady?yna, ilgili kamu kurum ve kurulu?lar nezdinde yapaca?y ara?tyrma sonucunda karar verir. EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için proje tanytym dosyasynyn uygunlu?u, halkyn katylymyyla olu?turulan özel format yatyrymcyya verilir ve bunun sonucunda hazyrlanan ÇED Raporu Bakanly?a sunulur. EK-2 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED gerekli karary verilmi?se, ÇED prosedürü uygulanyr. Nihai ÇED Raporu ile di?er belgelerin Bakanly?a sunulmasyny takiben, inceleme De?erlendirme Komisyonu 'nün Rapor hakkyndaki kararyny esas alarak Bakanlyk "ÇED Olumlu Karan" ya da "ÇED Olumsuz Karan" verir. 5 i? günü askyda ilan edilir ve 5 yyl içerisinde yatyryma ba?lanmalydyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com