4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Y? Sa?ly?y ve Y? Güvenli?i Ythal izinleri
 

 
 
Y?çi sa?ly?y ve i? güvenli?i açysyndan zararly olabilecek maddelerin ithali Çaly?ma ve Sosyal Güvenlik Bakanly?y Y?çi Sa?ly?y ve Y? Güvenli?i Merkezinin (YSGÜM) iznine tabidir.

Y?çi Sa?ly?yny ve Y? Güvenli?ini Etkileyen Bazy Maddelerin Ythaline Yli?kin Tebli? Ythalat: (2006/13)


Madde 1- A?a?yda gümrük tarife istatistik pozisyonlary ve isimleri
belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince,
Çaly?ma ve Sosyal Güvenlik Bakanly?y (Y?çi Sa?ly?y ve Y? Güvenli?i Merkezi)
tarafyndan düzenlenecek belge aranyr. Bu belgenin bir örne?i gümrük
beyannamesine eklenir.

G.T.Y.P. Madde Ysmi
---------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2524.00 Amyant (aspest)
2707.10 Benzol (benzen)
2707.20 Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11 Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.90.00.19 Di?erleri
2710.11.21.00.00 White Spirit
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.43.00.00.00 p-Ksilen
2902.44 Ksilen izomerleri kary?ymlary
32.08 Yalnyz organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11 Solvent içerenler
3506.91.00.90.13 Solvent içerenler
3506.99.00.90.11 Solvent içerenler
3814.00 Tarifenin ba?ka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çykarmada kullanylan
müstahzarlar
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
40.05 Yalnyz organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katy halde olanlar hariç)
6812.90.20.90.00 Di?erleri
6812.90.95.20.00 Yplikler
6812.90.95.30.00 Dokunmu? veya örme mensucat
6812.90.95.90.00 Di?erleri

Madde 2- 31/12/2004 tarihli ve 25687 2. mükerrer sayyly Resmi Gazete'de
yayymlanan Ythalat (2005/13) sayyly "Y?çi Sa?ly?yny ve Y? Güvenli?ini
Etkileyen Bazy Maddelerin Ythaline Yli?kin Tebli?" yürürlükten kaldyrylmy?tyr.

Madde 3- Bu Tebli? 1/1/2006 tarihinde yürürlü?e girer.

Madde 4- Bu Tebli? hükümlerini Dy? Ticaret Müste?arly?ynyn ba?ly oldu?u
Bakan yürütür.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com