4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Patent ve Faydaly Model
 

 
 
PATENT


Bir bulu? için bulu? sahibine devlet tarafyndan verilen bir patent,bulu? sahibinin izni olmadan ba?kalarynyn bulu?u üretmesini,kullanmasyny veya satmasyny belirli bir süre boyunca engelleme hakky vermektedir. Patentli bir bulu?; alynyp, satylabilen, kiraya verilebilen di?er mallar gibi bulu? sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alyndyklary ülkeler için hak sahipli?i do?urur.Türkiye'de alynmy? bir patent,sadece Türkiye içinde hak sa?lamaktadyr ve patentli ürünleri ba?kalarynyn Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakky verir. Bulu? ise tarym dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanymlanyr.
Patenti olan ya da olmayan bir bulu? için üretim yapylabilir. Ancak, patentli bir bulu?, bulu? sahibinin izni olmadan ba?kalary tarafyndan üretilemez, satylamaz, ihracaty- ithalaty yapylamaz. Patentli bir ürün hakkynda ba?vuru sahibinden izin alynmadan yapylan faaliyetler için cezai yaptyrymlar vardyr.
Patent a?a?yda belirtilen avntajlary sa?lar;

Özel haklar -Patentler, sadece patent sahibine özel olan , ba?vuru tarihinden itibaren 20 yyl boyunca bulu?un kullanymy, üretilmesi ve satylmasy ile ilgili haklar sa?lar
Pazarda güçlü yer - Elde edilen bu özel haklarla, ba?kalarynyn bulu?unuzu ticari anlamda kullanmasyny engelleyebilir, rekabet gücünüzü artyrarak pazarda ön syralarda yer alan bir konuma eri?ebilirsiniz.
Yatyrymlaryn kâra dönü?mesi - Geli?mi? ürünler üretmek için ciddi miktarda zaman ve para yatyrymy yapylmaktadyr. Patent korumasy ile sa?lanan özel haklar ?emsiyesi altynda, yatyrymlarynyz için yapylan harcamalarynyzy kara dönü?türebilirsiniz.
Bulu? için lisans ve devir anla?masy yapabilme fyrsaty - Bulu?unuzu kendiniz üretmek istemiyorsanyz, ba?ka bir firmayla lisans ya da devir anla?masy yaparak gelir elde edebilirsiniz.?irketiniz için pozitif imaj - Patent sayynyzyn çok olmasy, i? ortaklarynyz ve yatyrymcylar açysyndan, firmanyzyn yüksek seviyede uzmanly?a sahip oldu?u ve teknolojik kapasitesinin bir göstergesi olarak algylanacak, ve ?irketinizin Pazar de?erinin yükselmesini sa?layacaktyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com