4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Barkod
 

 
 
Rakamlary yada alfanümerik karakterleri temsil eden, de?i?ik geni?liklerde bir dizi dik çizgiler ve bo?luklardyr. Barkod çizgi ve bo?luk geni?liklerinden ve onlaryn varyasyonlaryndan gelen yansymalar hassas bir lazer y?y?y kullanan bir barkod okuyucu tarafyndan okunur. Okuyucu yansyyan y?y?y bilgiye dönü?türür ve bu bilgiyi bir bilgisayara aktaryr. Bilgi dosyalaryndan yada bilgi tabanlaryndan bilgiye ula?maya yarayan bir anahtar gibi i?lev görür.

Barkod Kullanym Alanlary

1- Ticari ürünler (mal ve hizmetler),
2- Ta?yma birimleri,
3- Yerler,
4- Demirba?lar

Belli standartlara uygun olarak tanymlanyrlar. Tanymlama amacyyla kullanylan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürünün, yerin ya da demirba?yn tüm dünyada tek bir numara ile tanynmasyny sa?lar.Üretim, sevkiyat, depolama ve da?ytym, perakende saty? i?lemleri, malzeme takibi, kalite kontrol, personel devam kontrol, demirba?laryn izlemesi, doküman yönetimi, sa?lyk, bilgi depolama, elektronik ticaret, de?erli evraklaryn izlenmesi, garanti uygulamalary, servis hizmetleri, park ve otoyollar, posta hizmetleri, elektrik, su, do?al gaz ve telefon vezneleri, ihracat i?lemleri vb.

Barkod Neden Gereklidir ve Ne Gibi Faydalar Sa?lar?

Ürünlerin yurtiçi piyasada etkin bir ?ekilde sunulabilmesi ve yurtdy?y pazarlara ihraç edilebilmesi için, barkod olmazsa olmaz bir ko?uldur. Barkod iç pazarda toptancylardan perakendecilere ve oradan da tüketicilere do?ru akan arz sürecinde, bütün hedef kitlelere avantajlar sa?lar. Bununla birlikte barkod sahibi olmayan ürünler, ulusal ve uluslararasy pazarlarda da artyk dola?amamaktadyr. Ürünü tanymlayan bütün bilgiler için hyzly eri?im sa?layan barkod, pazarlama dünyasynyn ortak dilidir.

Barkod Ne gibi faydalar sa?lar?

Barkod veri toplama da iki temel yarar sa?lar; do?ru bilgi ve hyz. Ystatistiklere göre verilerin klavyeden girilmesi syrasynda ortalama 300 karakter biri kesinlikle hataly olmaktadyr. Bu oran Barkod'da 3 milyonda birdir. Barkod do?ru ve hyzly veri alfabesidir. Ancak optik okuyucular ile algylanan Barkod, ayryca veri giri?i ve kontrolünde 16 kat daha hyzlydyr. Bu özellikler Barkodu aly?veri? merkezleri ve depolar gibi çok yüksek hacimli verilerin izlendi?i yerlerde oldukça popüler kylmaktadyr. Barkod Master Filmleri büyütülüp/küçültülemedikleri gibi suretlerinin alynmasy da sorunlara neden olur. Bu durumlaryn ya?anmamasy için orjinal master film kullanmak her zaman daha do?ru ve ekonomiktir.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com