4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Kapasite Raporu
 

 
 
Sanayi Odalaryna kaydolarak sanayi kurulu?u niteli?i kazanan özel veya tüzel ki?iliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularyny ve yyllyk üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkyny, kullandyklary hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konulary içeren, kurulu?un kimlik karty niteli?indeki kapasite raporlaryny ba?ly bulunduklary Odalar düzenlemektedir.

Ymalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, te?vik mevzuaty gibi birçok bürokratik i?lemde, sanayi kurulu?u ile ilgili bilgilerin kapasite raporlaryndan elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarynyn önemi artmaktadyr.

Odalarymyzca görevlendirilen ekspertiz heyeti ile firma i?yerinde yapylan inceleme ve belgelerin de?erlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporlary, prosedür gere?ince Odalarca hazyrlandyktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?i'nin (TOBB) onayyny almak zorundadyr.

Kapasite raporlarynyn yanyltycy veya haksyz rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem ta?ydygyndan, hesaplamalarda TOBB tarafyndan belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alynmaktadyr.

Ayryca, özel kurulu?laryn ve kamu kurumlarynyn firmalar hakkyndaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanylmaktadyr

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kylan Mevzuat

1-6948 sayyly Sanayi Sicil Kanunu
2-5174 sayyly T.O.B.B Kanunu
3-28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayymlanan 7/9914 Sayyly Bakanlar Kurulu Karary
4-Ythalat ve Yhracat Yönetmelikleri
5-Te?vikler ile Ylgili Tebli?ler
6-Gydalaryn Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelikleri, gere?ince synai i?letmeler Sanayi Odalaryna, Ticaret ve Sanayi Odalaryna ve Ticaret Odalaryna kayyt olmak ve kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür.

Kapasite Raporunun Kullanyldy?y Yerler

1-Yatyrym Te?vik Belgesi
2-Dahilde Y?leme Yzin Belgesi
3-Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarinda
4-Muhtelif Ythalat ve Yhracat i?lemlerinde
5-Resmi ve özel ihalelerde,
6-Yurtiçi ve yurtdy?y kredi teminlerinde
7-Yurtiçi ve yurtdy?y fuarlara katylymlarda
8-Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjany uygulanan hammaddelerin temininde
9-Ymalatçy belgesi alymynda
10-Vergi incelemelerinde
11-Kamunun muhtelif amaçly incelemelerinde,
gerekli olmaktadir, Ayryca ülkemizin sanayi envanterinin çykartylmasy çaly?malary ile seferberlik plan ve programlaryna y?yk tutmaktadyr.

Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresi ve Yenileme

Kapasite raporlary düzenlendi?i tarihten itibaren, firma tarafyndan de?i?iklik talebinde bulunulmamasy veya Odalarca de?i?iklik tespit edilmemesi halinde üç yyl geçerlidir. Odalarca yapylmakta olan uyarylar da dikkate alynarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenileme talebinde bulunulmasy gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin degi?mesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik i?lemler syrasynda problem çykmamasy açysyndan çok önemlidir.

Raporda yer alan makinalar kiralyk ve kira sözle?mesi süresi 3 yyldan az ise sözle?menin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Kapasite Raporu Ba?vurusu

Kapasite raporu ba?vurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin ba?ly oldu?u odanyn synyrlary içinde bulunmasy ve ilgili odaya üye olunmasy gerekmektedir.

Kapasite Raporu Müracaty Yçin Ystenen Belgeler

1-Dilekçe
2-Odadan temin edilen ve firma tarafyndan doldurulan Kapasite Raporu Ba?vuru Formu
3-Kapasite Raporunu ilk defa çykartacak olan firmalaryn Makinalara ait Fatura Fotokopileri.Daha önce Kapasite Raporu Çykartylmy? ise makina parkyna ilave edilen makinalaryn fatura fotokopileri.(Fatura fotokopilerinin makinalaryn müracaat formuna yazylan syraya göre derlenmesi ve faturasy bulunmayan makinalaryn yazylmamasy gerekmektedir.)
4-Finansal Kiralama yolu ile alynan makinalar mevcut ise sözkonusu makinalara ait Leasing Sözle?mesi Fotokopileri
5-Kiralik olan makinalar için kira sözle?mesinin fotokopisi ve kiraya verenin sahiplik belgesi fotokopisi (Sözle?menin noter tastikli olmasy gereklidir.)
6-Son ayyn aylyk S.S.K. Prim Bildirgesi ve Tahakkuk fi?i fotokopileri
7-Ymalat yapylan adresin Ticaret Sicil Memurlu?unca tescil edilmis olmasy gerekmektedir

Kapasite Raporu Sykça Sorulan Sorular

1- Y?yeri ta?yndy?ynda ne yapylmalydyr?
Y?yerinin ta?ynmasy Kapasite Raporunun iptalini gerektirmektedir. Ancak firma yeni adresini ba?ly oldu?u Odaya bildirerek tescil ettirmesi ve yeni adres için Kapasite Raporunda adres de?i?ikli?i ba?vurusunda bulunmasy durumunda iptal i?lemi gerekmez sadece mevcut kapasite raporunda adres de?i?ikli?i yapylyr.

2- Firmanin kapasite raporu ön kapak bilgilerinde de?i?iklik oldu?unda ne yapylmalydyr?
Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (ünvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye vb.) de?i?iklik olmasy halinde, firmanyn odalarymyza belgeleriyle ba?vuruda bulunmasy durumunda rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapylmakta ve raporun geçerlili?i devam etmektedir.

3- Kapasite raporu neden iptal edilir?
Kapasite raporunda, kapasitesi hesaplanmy? makinalardan bir kysmynyn veya tümünün , satylmasy, ba?ka bir firmaya kiralanmasy, i?yerinin ta?ynmasy, i?yerinin kapanmasy halinde kapasite raporu iptal edilir.

4- Kapasite raporuna makina, mamul veya hammadde ilave ettirmek için ne yapylmalydyr?
De?i?ikli?in gerekçelerini belirten ?ekilde ve yapylabiliyorsa hesaplamalar yolu ile de gösterilerek Odalarymyza bir dilekçe ve kapasite raporunun asly ile müracaat edilir. Odaca yapylan incelemeden sonra ve Odalar Birli?inin de onayy alynarak gerekli de?i?iklik yapylyr.

5- Makine ve tesisata ait kira sözle?mesinin noter tasdikli olma zorunlulu?u var my?
Kira sözle?mesinin mutlaka noter tasdikli sureti sunulmalydyr.

6- Geçerlilik süresi sona eren kapasite raporunun vize i?lemi yapylyr my?
Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlaryna vize i?lemi yapmak söz konusu de?ildir. Süresi dolan kapasite raporlarynyn herhangi bir geçerlili?i kalmaz. Ylk defa kapasite raporu düzenlenecek gibi ba?vuru ve i?lemler yapylyr.

7- Birden fazla i?yerinde faaliyet gösteriliyor ise her adres için ayry ayry kapasite raporu düzenlenir mi?
Ayny çaty altynda birden fazla firmaya ait i?yeri mevcut ise ve her biri için ayry ayry kapasite raporu düzenlenmesi talep edildi?inde, makina ve tesisatyn bina içinde birden fazla i?yeri oldu?u görüntüsünü vermesi, muhasebe ve i?çi kayytlarynyn farkly olmasyna dikkat edilmesi gerekir.

Ayny firmanyn farkly yerlerde i?yerleri bulundu?u takdirde her biri için ayry ayry kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak ayny üretimi tamamlayan farkly i?yerleri varsa tek raporda birle?tirilmesi gerekir.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com