4 KURUMSAL
4 HİZMETLERİMİZ
4 DANIŞMANLIK
4 KOBİ REHBERİ
4 MAKALELER
4 DIŞ TİCARET REHBERİ
4 EĞİTİMLERİMİZ
4 TÜBİTAK ARGE PROJELERİMİZ
4 KOSGEB DESTEKLERİ
4 DTM DESTEKLERİ
4 YGEME DESTEKLERY
4 TÜBİTAK DESTEKLERİ
4 TTGV DESTEKLERY
4 KALKINMA AJANSI PROJELERİMİZ
4 REFERANSLAR
4 ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
4 İLETİŞİM
 

 

 
KISA DUYURULAR
Marka Takibi  Lifos Patent ve Marka Yzleme Servisimiz tarafyndan, Mü?terilerimizin Tescil edilmi? veya Tescil edilmek üzere daha önceden ba?vurusu yapylmy? Markalarynyn, her ay yeni çykan Resmi Marka Bülteni içerisinde, düzenli olarak takibi yapylarak, benzerlerinin yayyna çykyp çykmady?y kontrol edilmektedir. / 10/1/2008
Ythalatta yeni uygulamalar  Sanayi ve Ticaret Bakanly?y’nyn 09.02.2007 tarihli Tebli?i 09.03.2007 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi. Sözkonusu Tebli?’e göre daha önce ithalinde Garanti Belgesi aranmayan Su Arytma Cihazy, Oto Alarmy, Ütüler, Fyrynlar, Saç Kurutma Makinalary vb. bir çok mal, Garanti Belgesi kapsamyna alyndy.Ayryntylar için firmamyzla irtibata geçiniz. / 10/1/2008

  KOBİ REHBERİ

 AB Mali Yardymlaryndan KOBY’ler Nasyl Ya
 KOBY’lere Enerji Deste?i
 Adi ?irket
 Limited ?irket
 Kollektif ve Komandit ?irket

  DIŞ TİCARET REHBERİ

 Ülkeye Göre Yhracat Y?lemler Nelerdir ?
 Yhracy Yasak Ürün Var My?
 Hangi Çaly?malar Yhracat Tanymyna Giriyo
 Neden Yhracat Yapmalyyyz ?
 Uluslararasy Ticarette Kullanylan Belgel

  MAKALELER

 Anadolu Yakla?ymy’nyn Hedefleri
 Ucuzcu ülkelerle rekabet
 Markaya nasyl bakty?ynyz de?il ne gördü?
 Toplam Kalite Yönetiminde Takym Çaly?mas
 Toplam Kalite Yönetiminde 14 Temel Ylke

  REFERANSLAR

 

  ÖNEMLİ SİTELER[Tümü]

  Türkiye Teknoloji Geli?tirme Vakfy
  Kredi Garanti Fonu
  TESK
  Türkiye Kalkynma Bankasy
  Hazine Müste?arly?y
  EXIMBANK
  Resmi Gazete
  Erciyes Üniversitesi
  Kayseri Ticaret Odasy
  Kayseri Sanayi Odasy
  TOBB
  KOBYNET
  YGEME
  TÜRKAK
  Kiwa Eurasia
  Dy? Ticaret Müste?arly?y
HİZMETLERİMİZ
 
Kobi Ar-Ge Programlary
 

 
 
TÜBYTAK SANAYY AR-GE PROJELERY DESTEKLEME PROGRAMI
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programy, 1995 yylyndan beri TÜBYTAK ile Dy? Ticaret Müste?arly?y (DTM) i?birli?i içinde yürütülmektedir.

Programy, firma düzeyinde katma de?er yaratan kurulu?laryn Ara?tyrma-Geli?tirme (Ar-Ge) çaly?malaryny te?vik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yetene?inin yükseltilmesine katkyda bulunmak üzere olu?turulmu?tur.

98/10 sayyly "Ara?tyrma-Geli?tirme (Ar-Ge) Yardymyna Yli?kin Tebli?" (Tebli?), “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?tyrma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlaryna Yli?kin Yönetmelik" ve “Sanayi Ara?tyrma Teknoloji Geli?tirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programy Uygulama Esaslary” uygun olarak yürütülen programyn amacy, sanayi kurulu?larynyn Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe ?eklinde destek sa?lamaktyr.

Programa proje ba?vurusunda bulunacak kurulu?laryn hazyrlamalary gereken form "Proje Öneri Bilgileri (AGY100-02)" olup, “Sanayi Ara?tyrma Teknoloji Geli?tirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programy Uygulama Esaslary” hükümlerine uygun olarak hazyrlanarak TÜBYTAK’a sunulmalydyr.


Ar-Ge deste?inden, sektör ve büyüklü?üne bakylmaksyzyn kurulu? düzeyinde katma de?er yaratan, Türkiye’de yerle?ik bütün kurulu?lar yararlanabilmektedir. Ar-Ge Deste?i ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardynyn yükseltilmesi, maliyet dü?ürücü ve standart yükseltici nitelikte yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geli?tirmesi konularynda yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

TÜBYTAK’a sunulan proje önerileri, ön de?erlendirme sonrasynda hakemlere gönderilmektedir. Hakemler, Ar-Ge faaliyetinin yapylaca?y firmayy ziyaret etmekte, proje personelinden projeye ili?kin bilgilendirmeleri de alarak AGY200-02 proje de?erlendirme raporunu hazyrlamaktadyrlar.

Proje önerisi, ilgili Teknoloji Grubu Komite toplantysynda hakem görü?leri de dikkate alynarak görü?ülmekte ve son karar olu?turulmaktadyr. Proje ba?vurusundan projeye ili?kin kararyn olu?turuldu?u sürecin tüm a?amalarynda kurulu?lar yazyly olarak bilgilendirilmektedir. Süreç içerisinde;

Ön De?erlendirmede veya di?er a?amalarda ba?vurunuzda eksiklik bulunmasy halinde,
Kurulu?unuzu ziyaret edecek hakemlerin isim listesinin gönderilmesi,
Projenizin revize edilmesi gereken durumlarda,
Grup komitesi sonrasy nihai karar bildirimi,

konularynda kurulu?lara yazyly bildirimler yapylmaktadyr.

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com