İGEME DESTEKLERİ

 

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

 

Kuruluş ve Yönetimi

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olarak 27 Ekim 1960 tarih ve 118 sayılı kanun ile 2 Kasım 1960'da kurulmuştur. 1983 yılına kadar Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermiş olan Merkez, günümüzde T.C. Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşar-lığı'na bağlı olarak çalışmakta olup, başkanlığını Dış Ticaret Müsteşarı'nın yaptığı Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurul üyeleri dış ticaretten sorumlu Müsteşar Yardımcısı, İhracat Genel Müdürü, Dış Ticarette Standardizasyon Daire Başkanı, Sanayi ve Ticaret, Dışişleri, Maliye, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları, Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinin yer aldığı kamu kesimi ve İhracatçı Birlikleri ile Odalar Birliği Genel Sekreterleri ve Tarım Satış Kooperatif­leri Birlikleri temsilcisinin yer aldığı özel kesim mensuplarından oluşmaktadır.

Dış ticaretten sorumlu Müsteşar Yardımcısı aynı zamanda İGEME'nin Genel Sekreteri olup Merkez'in sevk ve idaresinden Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Merkezin gelirleri "İhracatı Geliştirme Fonu" adı altında, yukarıda anılan kanun ile oluşturulmuş olan bir fondan sağlanmaktadır. İGEME bünyesindeki söz konusu fon'un gelirleri Sanayi ve Ticaret Odalarının, Odalar Birliğinin ve İhracatçı Birliklerinin yıllık katkı paylan ile yardımlardan ve sözleşmeye dayalı hizmet karşılıkla­rından oluşmaktadır.

Amaç  ve Faaliyetleri

Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturul­ması temel amacı ile kurulmuş tek kamu kuruluşu olan İGEME, bu amaç doğrultusunda yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yöne­lik araştırma geliştirme çalışmaları yürüterek ihracatçılarımızın dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı olmak üzere eğitim, yayın ve tamum faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çev­relerine ticari enformasyon sağlayarak, ihracatımızın ürün ve pa­zarlar yönünden çeşitlenmesine, nitel ve nicel olarak geliştirilmesi--ne katkıda bulunur.

İhracatçıya ve ihraç potansiyeli olan kuruluşlara ihracat yapabilme­si ve ihraç kapasitelerini artırabilmeleri için gerekli bilgileri sağla­mak, bu alandaki beceri ve donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, dış ticaretle ilgili kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, Merkezin yurt içi çalışma alanını oluşturmaktadır. Diğer taraftan, yurt dışındaki alıcılara Türk ihraç ürünleri ve firma­larının tanıtılması amacı ile yabancı dillerde yayınlar hazırlamak, uluslararası fuar ve sergilere milli katılımı organize etmek, yerli ih­racatçı ile yabancı ithalatçı arasında direkt temas imkanları yarat­mak gibi faaliyetler, İGEM’nin yurt dışına yönelik çalışmalarıdır.

Organizasyon

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İGEME'nin merkezi Ankara'dadır. İGEME idari yapısı Genel Sekreterlik, Başkanlıklar, Daire Başkanlık­ları ve bağlı Şube Müdürlükleri olarak organize edilmiştir. Faaliyet konularına göre İGEME üç temel bölüm altında görev yapmaktadır. Bunlar "Başkanlık" olarak adlandırılan idari kademelerdir: Uygula­ma ve Koordinasyon, Araştırma ve Geliştirme, İdari ve Mali İşler. Merkezde bu üç Başkanlığa bağlı yedi Daire Başkanlığı ile İGEME fa­aliyetleri yürütülmektedir.

Diğer taraftan ihracatçılara daha hızlı hizmet verebilmek, bölgesel ihtiyaçları ve gelişmeleri yakından takip edebilmek amacı ile Mar­mara Bölge Müdürlüğü ve Ege Bölge Müdürlüğü faaliyet göstermek­tedir. İGEME'nin ilk yurtdışı ofisi TTPO (Turkish Trade Promotion Office) ise CBI bünyesinde 1988 yılı başında Rotterdam /Hollan­da'da açılmıştır.

İGEME FALİYETLERİ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

İktisadi hayatın her alanında olduğu gibi dış ticarette de araştırma geliştirme çalışmalarının önemi ve hedeflere ulaşmada sağladığı ya­rarları açıktır. İhracatın artırılması doğrultusunda İGEME, faaliyet­lerini araştırma geliştirme çalışmaları üzerinde yoğunlaştırmakta, daha selektif uzmanlığa dönük hizmetler sunma anlayışı ile ihra­catçıya destek olmaktadır. İGEME tarafından yürütülen araştırma geliştirme çalışmaları bir bütün olarak çeşitli alanları kapsamakta, pek çok aracın kullanıldığı bir çalışma alanından oluşmaktadır. Bu çalışmalar ana hatları ile ihraç potansiyeline sahip ürünlerin ihra­catın geliştirilmesi amacı ile belirlenen hedef pazarlarda var olan pazar payının artırılması ve/veya yeni pazarlara, girmede uygula­nabilecek tüm yol ve yöntemlerin araştırılarak gerekli ticari enfor­masyonun en etkin araçlarla ihracatçının kullanımına sunulması ve hatta seçilen ürünlerin belirlenen hedef pazarlarda tanıtımına ka­dar uzanan değişik evrelerden oluşmaktadır. Kimi yönleri ile "araştırma", kimi yönleri ile "geliştirme" karakterleri ile sonuçta çalışma yöntemleri, araçlar ve hedefler açısından bir bütünlük teşkil eden bu evreler, İGEME'nin faaliyet alanının bütününü oluşturmaktadır.

EĞİTİM

İGEME'nin ihracatçı firma ve kuruluşlara sunduğu hizmetler ara­sında dış ticaret konusunda düzenlenen kurs, seminer ve workshop şeklindeki eğitim faaliyetleri ağırlıklı olarak yer almaktadır.

TİCARİ  BİLGİ

Dış ticareti geliştirme kuruluş olarak İGEME'nin ana işlevlerinden biri de ticari bilgi akışını, diğer bir deyişle yurtiçi ve yurtdışındaki ticari tarafların karşılıklı olarak her türlü ticari bilgiyi sağlıklı ve hızlı bir biçimde elde edebilmelerini sağlamaktır.

TANITIM

Günümüz dünya ticaretinde ihracatın geliştirilmesi ve etkin bir pa­zarlamayı sürekli kılma çalışmalarının başarıya ulaşmasında ülkele­rin, firmalarını ve hizmetlerini çağdaş yöntemler ile tanıtmaları büyük bir önem taşımaktadır.

İGEME de, bir dış ticareti geliştirme kuruluşu olarak, yerli ihracat­çılarla yabana ithalatçıların doğrudan temasım sağlayacak, tamama ve yeni iş olanakları yaratmaya yönelik faaliyetlerini geliştirmek ve etkinleştirmek amacıyla uluslararası fuarlara katılım ve ticari he­yetler düzenlenmesi faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Dış dünyaya ilişkin bilgi sağlamanın ve dışa açılmanın bir yolu ola­rak uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, yurtdışındaki İGEME benzeri ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmaları geliştirerek ekono­mik işbirliğine katkıda bulunmak da İGEME'nin başlıca görevleri arasında yer almakta ve bu yöndeki çalışmalar Merkez faaliyetlerin­de gün geçtikçe ağırlık kazanmaktadır.

İGEME Avrupa Ticareti Geliştirme Kuruluşları (ETPO) ile yakın işbir­liği içinde olup uluslararası ticaretteki gelişmeleri takip etmek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla bu kuruluşun yıllık toplantı­larına iştirak etmektedir.

Uluslararası Ticaret Merkezi ITC'nin Türkiye irtibat Bürosu görevi­ni yürütmekte olan İGEME, bu kuruluşun sağladığı çeşidi teknik desteklerden yararlanmakta ve Türk ihracatçısının gereksinim duy­duğu ticari bilgilerin önemli bir bölümünü ITC'den temin etmektedir. Benzer şekilde Hollanda'nın İthalatı Geliştirme Kuruluşu CBI ile de yoğun bir işbirliği geliştiren İGEME, ilk ve tek yurtdışı ofisini bu Kuruluşun teknik ve mali desteği ile Rotterdam'da açmıştır. Ülkemiz .ve ihracatçılarımızın Hollanda pazarında tanıtımında ve bu pazara ilişkin bilgilerin sağlanmasında CBI'ın teknik desteğinden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. İGEME aynı türden teknik desteklerden yararlanmak amacı ile Japonya'nın Dış Ticareti Kuruluşu JETRO ile de benzer işbirliği faaliyetlerini geliştirmektedir.

YAYIN

Araştırma geliştirme çalışmalarının sonuçlarının ve ticari bilgilerin ilgili Türk iş çevrelerine etkin bir şekilde aktarılmasında yayın faa­liyetlerine büyük önem veren İGEME, son yıllarda, yurtdışındaki iş çevrelerine ülkemizi, ihraç ürünlerimizi ve üretici/ihracatçı firmalarımızı tanıtan yayın faaliyetlerinde de yetkinleşmiştir.

 

Copyright © 2011 Tüm hakları Lifos Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne aittir.

www.lifosdanismanlik.com  -   info@lifosdanismanlik.com